Interessentdialog

Gjennom dialog og samarbeid med nære samarbeidspartnere og andre aktører bidrar Ruter til å tilby attraktive og bærekraftige transporttjenester til befolkningen i regionen.

Innenfor gitte økonomiske rammer skal tilbudet svare på de samferdsels- og klimapolitiske målene som Oslo kommune og Viken fylkeskommune har satt for kollektivtrafikken. 

Vår visjon er bærekraftig bevegelsesfrihet. Det innebærer et bredt perspektiv på vårt samfunnsansvar, hvor den friheten og det tilbudet vi ønsker å tilby innbyggerne samtidig skal ivareta miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn. FNs globale bærekraftmål ligger til grunn for våre hovedmål. 

Våre verdier underbygger vår tenking og hva vi gjør  

Vi har en åpen holdning overfor våre kolleger, kunder, myndigheter, eiere, media og samarbeidspartnere. Vi er nytenkende og tett på kundene våre. Vi er opptatt av å være pålitelige, slik at våre kunder kan stole på oss. Det samme gjelder kolleger og samarbeidspartnere. Våre eiere og befolkningen ellers skal være trygge på at vi oppfyller vårt samfunnsansvar. Sist, men avgjørende for å lykkes med å skape gode, helhetlige og bærekraftige tjenester for kundene våre, er å være samhandlende med våre omgivelser.

«Det er ved samarbeid vi skaper tillit, og dermed kan lykkes med oppdraget vårt.»

Dialog gir økt forståelse og bidrar til å nå mål sammen med andre  

Ruter har dialog med ulike interessentgrupper for å forstå hva de er opptatt av, diskutere viktige temaer som berører virksomheten, og finne løsninger i samarbeid med våre omgivelser. Vårt samfunnsoppdrag er viktig, og vi løser det ikke best alene. Heller tvert imot. Ansvaret for transportsystemet i hovedstadsregionen er fordelt på mange aktører. Gjennom samarbeid får vi ny innsikt, blir utfordret, ser helheten bedre, og vi lærer. Dette driver oss fremover mot løsninger som gir økt samfunnsnytte.

Lytte, snakke og lære – sammen 

Dialog føres gjennom møter og andre former for direkte kommunikasjon, markeds- og kundeundersøkelser, bidrag gjennom deltakelse i egne og andres nettverk, bransjeorganisasjoner i Norge og internasjonalt og i egne samarbeidsfora for våre operatører og partnere 

Ruter er underlagt offentlighetsloven og tilstreber å være åpne i alt vi gjør. Vi er tilgjengelige, følger opp spørsmål som kommer til oss, og møter der vi bli invitert inn til dialog. Vi tar selv initiativ til møter med sentrale interessenter når det er hensiktsmessig å høre synspunkter. Vi mener at både ris og ros gjør oss bedre rustet til å forstå ulike behov som vi kan ta med i vårt forbedringsarbeid.  

Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen

Utvikling 2021 

Ruter har i 2021 engasjert seg aktivt i dialog og samarbeid med andre virksomheter, organisasjoner, forskningsmiljøer og myndigheter. Temaene har favnet bredt, fra problemstillinger knyttet til pandemien og kollektivtilbudet, trafikksikkerhet, fremkommelighet, og elektrifisering, til dialog om tjenester som skal fungerer for alle. 

Myndighetsdialog 

Gjennom samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport har Ruter bidratt til at finansiering av kollektivtrafikktilbudet i pandemien har vært høyt på den politiske agenda i 2021. Ruter har bidratt med innsikt om reisemønstre og vært tilgjengelige for media, deltatt i en rekke seminarer og debatter, og selv satt temaet «kollektivtransport, mobilitet og overgang ny normal» på agenda for sine frokostmøter på Ruter S.

Styrking av dialog ved utvikling av rutetilbudet  

Siden mars 2020 har kollektivtrafikken stått i en krevende situasjon i lys av Covid-19 og pandemihåndtering. Å arbeide med ruteplanlegging og utvikling av tilbudet har vært krevende når så mange usikkerhetsmomenter har hatt innvirkning på Ruters beslutninger. 

Kommunerevisjonen i Oslo leverte i desember 2021 en rapport om Ruters arbeid med ruteplanlegging. Ruter er opptatt av kontinuerlig forbedring og læring, og en slik strukturert rapport har vært nyttig i arbeidet med å justere og forbedre ruteendringsprosessen ytterligere. Et sentralt læringspunkt som allerede er iverksatt er at Ruter har styrket dialogen med bydelene, lokale foreninger og interessegrupper, for på jevnlig basis å utveksle innsikt, erfaringer og synspunkter om trafikkutviklingen. Tilsvarende aktivitet har vi også gjort inn mot alle kommuner i Viken hvor Ruter er ansvarlig for kollektivtilbudet.

Et annet eksempel er fra Kværnerbyen, hvor vi hadde et ønske om å styrke dialog og hente innspill fra dagens og mulige kunder. Vi lagde et enkelt medvirkningsopplegg bestående av et møte med styrene i sameiene/borettslagene, en spørreundersøkelse, medreiser, nabolagstur og intervjuer med beboere. I løsningen som vi testet ut var det blant annet mulig å legge inn typisk reiserute, eller svare på spørsmål om egne reisebehov. 

Ruterappen utviklet og testet sammen med kunder 

Da vi lanserte den nye Ruterappen i juni 2021 var den allerede testet av mange tusen kollektiventusiaster i Ruters område. Det å prøve, teste, feile, forbedre og lære sammen med kundene våre er helt avgjørende for å kunne levere en reisetjeneste som står til kundenes forventninger.  Dialog ved utvikling av nye tjenester er veldig lærerikt og nyttig. Du kan lese mer om den nye Ruter-appen her. 

Mål om å bidra til mindre ulikhet i samfunnet 

Kollektivtrafikken skal være for alle. Dette er tydelig uttrykt fra Ruter, og vi har i samarbeid med Norges Handikapforbund gjennom hele 2021 jobbet med kunnskapsheving og bevisstgjøring internt i Ruter. «Funkis» er blitt «snakkis» på alle nivåer i organisasjonen.

Arbeidet vil utvides i 2022 ved at relevante avdelinger i Ruter også inviteres inn i arbeidet og vi vil jobbe med tiltak for å øke bevisstheten hos våre operatører og samarbeidspartnere i kollektivtrafikkfamilien.  

Veien videre 

Den aktive dialogen med kunder, nære samarbeidspartnere, myndighetene, eiere og politikere for å tilby attraktive og bærekraftige transporttjenester til befolkningen i regionen vil fortsette i 2022.

Viktige tema for interessentdialogen i 2021

Ansatte

 • Arbeidsmiljø, forebyggende HMS-arbeid, ekstraordinær situasjon med hjemmekontor, hybrid arbeidshverdag 
 • Likestilling og diskriminering
 • Leder og medarbeiderutvikling 
 • Kompetanseutvikling 
 • Omstilling i virksomheten tilpasset Ruters målbilde og koronapandemien 

Kunder og tilbud

 • Opprettholdelse av tilbud, tilpasset smittevernfaglige råd som endret seg gjennom året 
 • Trafikksikkerhet. Vekt på trygghet om bord både for kunder og sjåfører, bedre komfort om bord og kollisjonsbeskyttelse innført som krav til nye busser   
 • Tjenester som skal fungere for alle, uavhengig av funksjonsevne, kjønn, alder, etnisitet, religion eller økonomi 
 • Sykkel, gange og mikromobilitet økt del av reisemiksen 
 • Videreutvikling av fleksible bestillingstransporttjenester 
 • Hjemmekontor. Det å ikke reise er også en del av et bærekraftig transportsystem 
 • Miljøvennlig. Utslippsfri kollektivtransport steg for steg frem mot at alt er elektrisk innen 2028 
 • To apper blir til én. Ny app med personalisert tjeneste 

Eiere og politikere

Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Samferdselsdepartementet.

 • Opprettholdelse av et bærekraftig, trygt tilbud i en krevende pandemisituasjon 
 • Finansering av eksisterende og fremtidig tilbud, dialog lokalt og nasjonalt 
 • Målbildet forblir relevant. Rask endringstakt krever omstilling av transportsystemet 
 • Løpende dialog og høringsinnspill om for eksempel fremkommelighet, el-sparkesykler, og datadeling 

Myndigheter, kommuner og bydeler

 • Temaer her speiler i stor grad temaene under kunder, eiere og politikere 
 • Oppfølging av eiernes mål og rammer for selskapets virksomhet gjennom vedtekter, eierstrategi og generalforsamlingsvedtak 
 • Løpende dialog i tråd med god eierstyring og selskapsledelse 
 • Svare ut bestillinger, som for eksempel utredningen «Ny pris- og betalingsmodell for kollektivtilbudet i Oslo og Viken», av Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk 
 • Dialog med kommuner og bydeler om utvikling av rutetilbudet 
 • Dialog med nasjonale myndigheter om finansiering, i samarbeid med Oslo kommune, Viken fylkeskommune, NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen 
 • Dialog med nasjonale myndigheter om koronahåndtering, herunder beredskap og smittefag i Oslo kommune, Viken, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 

Interesseorganisasjoner

 • Bærekraft, klima og miljø, forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet 
 • Anstendige arbeidsforhold i Ruters leverandørkjede: Ruter har siden 2020 vært medlem av Etisk handel Norge 
 • Covid-19 sin påvirkning på kollektivtrafikken, reisevaner og fremtidens mobilitet 
 • Areal og byutvikling, fremkommelighet og fremtidig infrastrukturbehov 
 • Digitalisering av norsk næringsliv, datadrevet økonomi, samarbeidsprosjekter innen deling av data og kompetanseutvikling 
 • Erfaringer fra selvkjørende kjøretøy 
 • Fra diskriminering til inkludering, kundedrevet tjeneste- og produktutvikling som skal gi økt bevegelsesfrihet for alle. I 2021 har vi samarbeidet tett med Norges Handikapforbund  

Media

 • Kollektivtrafikkens utfordringer knyttet til utbruddet av koronaviruset har vært dominerende også i 2021 
 • Stor pågang og etterspørsel etter Ruter sine budskap siden alle temaer omtalt som viktige for interessentdialogen har medienes interesse    
 • Generelt stor mediepågang i 2021, både lokalt, regionalt og nasjonalt 

Private, offentlige og internasjonale samarbeidsfora

 • Kollektivtrafikkforeningen, hvor Ruters administrerende direktør sitter i styret og flere fra Ruter bidrar i det faglige arbeidet 
 • Spekter, hvor Ruters administrerende direktør er styreleder 
 • Skift, næringslivets klimaledere, hvor Ruters administrerende direktør sitter i styret 
 • Digital Norway, hvor Ruter er medeier og administrerende direktør sitter i styret 
 • Oslo kommunes forum Næring for klima 
 • KlimaOslo i regi av Klimaetaten som bidrag til god klimakommunikasjon 
 • Etisk handel Norge 
 • Sams Norway – The Norwegian business cluster for autonomous mobility and transport systems 
 • Tim Greve Symposium 2021 med vekt på omstillingen til en grønn og bærekraftig økonomi 
 • The International Association of Public Transport (UITP), hvor Ruter bidrar i ulike komiteer og policy-arbeid  
 • The Association of European Metropolitan Transport Authorities (EMTA), hvor Ruter følger med på og bidrar innenfor områder som offentlige anskaffelser, juridiske problemstillinger og utviklingen mot bærekraftig mobilitet i byregionene

Leverandører og operatører

Ruter har tett dialog gjennom dialogkonferanser i forbindelse med anskaffelsesprosesser, markedsundersøkelser i forbindelse med innføring av ny teknologi eller løsninger (RFI – request for information), samt regelmessige møter i Operatør og partnerforum (se omtale i faktaboks)  

 • Faste kontraktspartnere 
  • Sporveien T-banen AS 
  • Sporveien Trikken AS 
 • Operatører 
  • Unibuss 
  • Nobina 
  • Norgesbuss 
  • VY buss 
  • Norled 
  • Boreal 
 • Samarbeidspartnere 
  • Viken kollektivtrafikkterminaler 
  • Tier 
  • Holo 
  • Move about 
  • Bikefixx 

Forskningsmiljøer

 • EU-prosjektet Response, hvor vi samarbeider med andre aktører innen kollektivtransport og utdanningsinstitusjoner i flere europeiske land, for å utvikle bærekraftige transporttjenester til spredtbygde områder 
 • Utprøvingsprosjekt innen bestillingstransport, Pilot Oppegård 
 • Ruter Aldersvennlig Transport piloteres i bydelene Nordre Aker, Sagene, Vestre Aker og Ullern i Oslo kommune, og kom i gang også i Alna og Bjerke i løpet av 2021 
 • I regi av det Internasjonale forskningsprosjektet Response, kjører Ruter en pilot på aldersvennlig transport i Nes kommune i Viken for å teste ut tjenesten i spredtbygde områder 
 • Pilotering og skalering av sykkel og mikromobilitet som del av det totale mobilitetstilbudet. For eksempel i samarbeid med kommunene Ski, Bærum, Asker og Lørenskog 
 • Mobilitetspunkter som konsept for hvordan en miks av mobilitetstjenester på strategiske lokasjoner kan gi reisende et utvidet og heldekkende tilbud, geografisk og funksjonelt. For eksempel Mobilitetspunkt Filipstad og Mobilitetspunkt Ski 
 • Utprøving av selvkjørende kollektivtransport, hvor samarbeid og dialog med interessenter er en tydelig suksessfaktor 

Alle våre piloter har vært avhengig av samarbeid med selskaper og organisasjoner som blir påvirket av, eller påvirker introduksjonen av, selvkjørende kjøretøy. Vi ser at en bærekraftig introduksjon av selvkjørende kjøretøy krever fagpersoner fra flere ulike fagretninger og organisasjoner, som må jobbe sammen og mot samme mål:

 • For eksempel samarbeidsprosjektet Smartere transport i Oslo-regionen (STOR), Statens vegvesen, Oslo kommune Bymiljøetaten (BYM) og Ruter. Her bidrar en forsknings- og utviklingsavtale med operatørselskapet Holo til teknisk kompetanse, personell og erfaring innen implementering av selvkjørende kjøretøy
 • Utprøvingene har blitt gjennomført i tett samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) på flere arenaer, blant annet gjennom Autobus-prosjektet, der TØI studerer kundeadferd og samspill i trafikken fra et selvkjøringsperspektiv. Utprøvingene benyttes også i forskningsarbeidet som TØI gjennomfører i forbindelse med AUTOPIA og Drive to the Future.
 • På forskningssiden har også CICERO blitt en viktig bidragsyter. Samtidig har vi startet å jobbe tett sammen med blant andre Statens kartverk, Meteorologisk institutt (MET) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), for å løse problemstillinger som i dag står i veien for oppskaleringen av selvkjørende kjøretøy.
 • Annen erfaringsutveksling, forskning og finansiering
  • Klimasatsmidler, tilskudd til utprøving av utslippsfri autonom kollektivtrafikk fra Miljødirektoratet
  • Smartere transport i Norge (STiN), tildelt av Samferdselsdepartementet til Oslo kommune og Ruters ansvarsområde i Viken
  • EU Horizon 2020 – project AVENUE
  • Forskningsrådet: Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor med formål om å prøve ut selvkjørende personbiler (AUTOPIA). I samarbeid med Holo, Statens vegvesen, Ruters ansvarsområde i Viken og Transportøkonomisk institutt (TØI)
  • Drive2TheFuture, sammen med TØI
  • Nordic Innovation (Nordic Smart Mobility and Connectivity – Round 2): Gjennom prosjektet CONNECTING vil Holo, Sensible 4 og Ruter utvikle, teste og gjennomføre en ny kontrolltårnfunksjon for å kunne overvåke og håndtere fjernstyring av autonome kjøretøy
  • SmartFeeder, identifisere utfordringer og høste erfaringer fra de beste løsningene i ulike selvkjørende pilotprosjekter i Norge. Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet gjennom Transport 2025. Jernbanedirektoratet er prosjekteier. SINTEF er prosjektleder og forskningspartner. Øvrige partnere er Statens vegvesen Vegdirektoratet, Forus PRT, ITS Norge, Acando og Applied Autonomy. Samarbeidspiloter er ForusShuttle, OBOS på Fornebu, Kongsberg Test Arena, Gjøvik kommune og Ruter