Eiermelding

Ruter utarbeider årlige eiermeldinger som viser i hvilken grad selskapet oppfyller eiernes mål.

I henhold til Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes eierstrategi for Ruter As, også gjeldende for Viken fylkeskommune, sist oppdatert i forbindelse med generalforsamlingen for 2019, skal Ruter utarbeide årlige eiermeldinger:

«Det skal utarbeides årlige eiermeldinger. Eiermeldingen skal primært vise i hvilken grad selskapet oppfyller selskapets formål og resultatmål, gi informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet. Resultater fra styrets egenevaluering skal utarbeides og oversendes eierne årlig.»

Mål- og resultatoppnåelse

Ruters overordnede strategi, Målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet, ble lansert i 2020. Ruter er til for fellesskapet og de strategiske målsetningene tar utgangspunkt i forventingene satt av Oslo kommune og Viken fylkeskommune om en god og bærekraftig utvikling av mobilitet i regionen. Ruter mener selskapet best kan bidra til bærekraftig bevegelsesfrihet ved å vinne kundegrensesnittet i selskapets region. Det kan kun skje ved å tilby kundene attraktive tjenester som de ønsker å benytte.

I likhet med fjoråret har Ruters drift i 2021 vært sterkt påvirket av covid-19. Pandemien har satt selskapet i en ekstraordinær situasjon, med et betydelig fall i etterspørsel etter kollektivtransport. Dette gjør at 2021 har vært et år med stor økonomisk usikkerhet. Gjennom god dialog med eiere og myndigheter har selskapets fortsatte drift vært sikret.

Oppfølgingen av selskapets resultatindikatorer er en del av eierstyringen. De målsatte resultatindikatorene vedtas av Ruters styre, og fastsettes årlig på generalforsamlingen. De tar utgangspunkt i eierstrategien og budsjettvedtak gjort av Oslo bystyre og Viken fylkesting. Videre setter eiernes samferdsels- og klimapolitiske målsetninger, FNs bærekraftsmål og Ruters målbilde rammene for disse.

Resultatindikatorene for 2021 ble vedtatt av styret 15. desember 2020 og fastsatt av eierne på generalforsamlingen 27. april 2021. Utover indikatorene som ble fastsatt av styret i desember, vedtar generalforsamlingen årlig egne måltall for administrativ effektivitet og driftseffektivitet.

Ruters overordnede mål

Tilby attraktiv mobilitet

Resultatindikatorer  Mål   Resultat 
Markedsandel kollektiv, sykkel og gange  54 %  53 %  
Trafikkutvikling kollektiv  22 %  2,4 % 
Tilfredshet med kollektivtilbudet  75 %  75 %  
Nytt kundegrensesnitt  70 %  23 %  

Bidra til bærekraftige byer og samfunn

Resultatindikatorer  Mål  Resultat 
Utslippsfri 2028  45,9 %  41,8 % 
Trafikksikkerhet (drepte/hardt skadde/lettere skadde)  0/0/0  0/9/85 
Sirkularitet  5/5  4/5 
Økt bevegelsesfrihet for funksjonshemmede  5   

Fortjene tillit og oppslutning

Resultatindikatorer  Mål  Resultat 
Omdømme i befolkningen   49  48 
Effektiv økonomisk drift  -71 MNOK  68 MNOK 
Administrativ effektivitet   12,6 %  12,6 % 
Driftseffektivitet  32,7  41,8  

Resultatindikatorene blir månedlig rapportert til selskapets ledelse i Månedsrapport for Ruter As. Rapporten behandles deretter av styret og oversendes til Oslo og Viken.

Markedsandelen for kollektiv, sykkel og gange endte på 53 % mot målet på 54 %. Gange og sykkel har bidratt til en nøytral utvikling, men de grønne mobilitetsformene har tapt andeler mot bilen som følge av at befolkningen har måttet overholde rådene til smittevern på reisen. Indikatoren er utformet som en trendindikator, og det vil derfor ta tid før man ser den fulle effekten av covid-19 på resultatet.

I likhet med markedsandelen har også trafikkutvikling for kollektivtrafikken blitt sterkt påvirket av tiltakene og Ruter registrerer en vekst på 2,4 % sammenliknet med 2020. At kundene har uteblitt og at 2021 ble nok et år med sterkt fall i trafikkveksten, er en konsekvens av anbefalingen til befolkningen om å unngå bruk av kollektivtrafikk, og oppfyllelsen av selskapets samfunnsoppdrag under pandemien.

Kundenes tilfredshet har vært opprettholdt gjennom pandemien, og målet for 2021 på 75 % ble nådd. Tilbudet oppleves som godt, på tross av restriksjoner knyttet til smittevern. At Ruter har ivaretatt sitt samfunnsansvar og fortsatt kan gi et godt tilbud til de som er avhengige av kollektivtransport er positivt for resultatet.

Resultatindikatoren for nytt kundegrensesnitt definerer ambisjonsnivået for konvertering av kunder fra gammel til ny app. Hensynet til inntektssikring gjennom 2021 har gjort at administrasjonen etter målfastsettelse har hatt en mer konservativ tilnærming til konvertering enn man først la opp til. Målet for 2021 er derfor ikke nådd.

Målet for Utslippsfri 2028 har et lengre perspektiv. Delmålet for 2021 var ved inngangen av året satt til at 45,9 % av alle kilometer kjørt skal være utslippsfri. Resultatet for 2021 ble 41,8 % noe lavere enn ønsket måloppnåelse. Avviket er en konsekvens av færre kjørte el-kilometer enn planlagt.

Ruter har en nullvisjon knyttet til alvorlige ulykker. Ingen skal bli drept eller hardt skadd når de reiser med Ruter. For 2021 er det rapportert om 0 døde og 9 hardt skadde.

Ruter har fra 2021 økt ambisjonsnivået innen miljø- og bærekraft, og har derfor etablert en egen resultatindikator for sirkularitet. Måloppnåelse krever at selskapet har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om mulighetsrom og risikobilde som er tilstrekkelig til å identifisere målrettede tiltak og hensiktsmessige krav i anskaffelser. Kravene er knyttet til temaene klimafotavtrykk, miljøfotavtrykk, kostnader og menneskerettigheter. Målet, om at grunnleggende kunnskap på disse områdene skulle tilegnes for samtlige av Ruters driftsarter, er nådd. Verdikjedeanalyser for bussmateriell og hurtigbåt har identifisert viktige risikoområder for selskapet. Det er inngått et samarbeid med «Direktoratet for forvaltning og økonomistyring» om krav til batterier, og med de nordiske kollektivselskapene for å utarbeide felles krav til livssyklusanalyser for buss. Det stilles også utvalgte krav til sirkularitet i materiellbeskrivelsen i transporttjenestekontraktene.

Økt bevegelsesfrihet for funksjonshemmede er trinn to i en tredelt utvikling av en indikator som måler hvordan Ruter faktisk bidrar til bærekraftig bevegelsesfrihet for alle. I 2021 har selskapet hatt økt fokus på innsikt, påvirkning og medvirkning når tjenester skal evalueres eller utvikles. Målet var å oppnå en snittscore på 5 på disse områdene og målet ble nådd.

Ruters omdømme er noe redusert i 2021 etter en styrkning ved pandemiens start i 2020. Samtidig ser vi at tilliten til kollektivtransporten er høy. Måltallet for 2021 var satt til en omdømmescore på 49. Årsresultatet lander på 48.

Det økonomiske resultatet for 2021 er på 68 millioner kroner, mot et årsbudsjett på minus 71 millioner kroner. Resultatoverskuddet avviker fra budsjettert resultat, men er i henhold til oppdaterte prognoser etter overføring av statlige tiltakspakker, forhandlinger med Vy og konsekvenser av pandemien.

Administrativ effektivitet er målt som antallet administrative årsverk over totalt antall årsverk, og målet for 2021 ble nådd.

I 2021 vil tallet for driftseffektivitet, målt som kostnad per reise ha liten relevans. Ruters ivaretakelse av sitt samfunnsansvar måles etter antallet reiser som ikke gjennomføres, lite trengsel for de som må reise og lavt smittenivå i kollektivtrafikken.

Tilbudet i 2021

I 2021 har Ruter opprettholdt kollektivtilbudet innenfor smittevernsrestriksjoner og ivaretatt rollen som samfunnskritisk funksjon. Det har vært stort fokus på god informasjon til kundene om tiltak som er gjennomført, kommunikasjon med operatører, eiere og myndigheter for å sikre en trygg avvikling av tilbudet.

Det ble ikke gjennomført noen tradisjonelle ruteendringer i 2021. Opprettholdelse av tilbudet under covid-19, og usikkerhet rundt etterspørsel og fremtidig finansiering gjorde at det ikke ble aktuelt med utvidelser eller innskrenkninger. Kun nødvendige tilpasninger er gjennomført. Ingen nye anbud hadde oppstart i 2021.

Konkurransen om busstjenester i Oslo Indre by ble gjennomført og avgjort. Forberedelser til det kommende anbudet i Oslo øst ble også gjennomført og er lyst ut 31. januar 2022.

Vesentlige endringer i kostnadsnivået

Endringer i kostnadsnivået rapporteres løpende gjennom året i månedsrapporten som oversendes Ruters eiere.

Da Ruter oppfordret befolkningen til ikke å benytte kollektivtransport, falt en stor del av billettinntektene bort. Ettersom det å sikre et godt tilbud i kollektivtrafikken ble ansett som et samfunnskritisk oppdrag, har Ruters kostnadsnivå vært opprettholdt gjennom pandemiperioden. Staten har trådt inn som kjøper av transport, og har sammen med Ruters eiere, Oslo kommune og Viken fylkeskommune, garantert for driften av selskapet.

Styrets egenevaluering

Ruters styre gjennomførte en egenevaluering i forbindelse med styremøtet 17. desember 2021. Egenevalueringen ble oversendt eierne.