Piloter i Ski

Samferdselssektoren er i rask utvikling, og fremvoksende teknologi gir oss muligheten til å utvikle Ruters reisetilbud i en mer fleksibel og individtilpasset retning. For å finne ut hvordan vi kan bruke nye mobilitetsformer til å forenkle folks reisehverdag, tester vi dem ut i reelle trafikale omgivelser sammen med våre kunder og samarbeidspartnere.

Ruters pilotprosjekter har vært synlige i mange kommuner i 2021. Dette året skulle særlig Nordre Follo utpeke seg som et senter for utprøving av nye mobilitetskonsepter. Som en by i kraftig vekst en kort togreise unna Oslo sentrum er Ski et velegnet sted for utprøving av nye mobilitetsformer tilpasset ulike kundebehov. Pilotprosjektene vi opprettet i Ski i 2021 gir et bilde på hva slags typer tjenester som kan komme til å bli en del av Ruters reisetilbud i tiden fremover.

Lansering av mobilitetspunkt i Ski

18. juni 2021 lanserte vi mobilitetspunktet på Ski stasjon, i samarbeid med Entur og Bane NOR Eiendom. Ved å tilgjengeliggjøre en rekke ulike transportmidler og reisemåter på ett sted utforsker vi forskjellige brukerbehov og hvordan nye mobilitetsformer best kan komplementere eksisterende kollektivtransport. Målet er å lære hvordan kombinert mobilitet, det vil si ulike former for reisealternativ i kombinasjon, kan brukes i folks hverdag og bidra til at det blir enklere å ta miljøvennlige transportvalg.

Mobilitetspunkt

Et mobilitetspunkt er et sted hvor ulike transportmidler er tilgjengelige for bruk. Et samlet utvalg av forskjellige transportmidler kan både dekke en rekke forskjellige bruksbehov, samt muliggjøre en smidig overgang mellom transportmidler for den reisende. Ved å tilby en variasjon av delte kjøretøy som er tilpasset ulike behov, er målet å gjøre det enklere for folk å klare seg uten privatbil i det daglige.

video_player

I tillegg til stasjonære fasiliteter på stedet, som sykkelhotell, parkeringsplasser og kiss & ride, kan man på Ski stasjon nå benytte seg av følgende reisemåter:

Selvkjørende kjøretøy i nye omgivelser 

Ruter tror at selvkjørende kjøretøy kommer til å spille en sentral rolle i folks reisehverdag i fremtiden. På kort sikt ser vi for oss å kunne bruke dem til å utvide vårt eksisterende kollektivtilbud med nye typer tjenester. På lenger sikt representerer selvkjørende kjøretøy starten på et omgripende systemskifte i samferdselssektoren, hvor mer og mer av transportnettverket automatiseres. Denne utviklingen medfører et stort potensial for sømløs, individtilpasset og bærekraftig persontransport.

Etter å ha avsluttet våre første utprøvinger i Oslo, tok vi steget inn i nye omgivelser i 2021. I april ble linje 529 med selvkjørende kjøretøy satt i rute mellom Ski stasjon og det nærliggende boligområdet Hebekk. Spennende nye samarbeidspartnere gav prosjektets teknologiske dimensjon et løft. På plass til den nye linjen var kjøretøy fra Toyota, utstyrt med selvkjøringsprogramvare fra Sensible 4. Denne oppgraderingen tillot oss å gjøre viktige fremskritt fra våre første utprøvninger i Oslo, hovedsakelig i form av høyere fart på veien og bedre driftsstabilitet i regn og snø.  

Ruters utprøving av selvkjørende kjøretøy er et forsknings- og utviklingsprosjekt. Formålet er å skaffe oss erfaring med tilgjengelig selvkjøringsteknologi og bidra til å utvikle den videre, samtidig som vi bygger opp relevant fagkunnskap hos oss selv og organisasjonene rundt oss. Vi mener det er viktig at Ruter stiller forberedt på selvkjøringsteknologiens fremvekst, slik at vi kan ta en aktiv rolle og sørge for at den innføres på veiene våre på en måte som kommer mennesker og samfunn til gode.

Mann og gutt på holdeplass med elsparkesykkel.

Med prosjektets driftstekniske sider under forbedring, fikk vi i 2021 også begynt å konsentrere oss mer om å gi passasjerer en best mulig reiseopplevelse i kjøretøy som etter hvert vil være helt ubemannet. Sommeren 2021 brukte vi til å gjøre innsiktsarbeid med personer med funksjonsnedsettelser, og utforske hvordan ubemannede kjøretøys kundegrensesnitt kan gis universell utforming. Høsten og vinteren gjennomførte vi brukertester på linje 529 og intervjuet stamkunder av tjenesten. Enkle konsepter for interaksjon mellom passasjer og kjøretøy har blitt testet på sluttbrukere, et arbeid vi fortsetter med inn i 2022.

Driften av selvkjørende kjøretøy i Ski har fortsatt å tilføre prosjektet vårt verdifull læring for veien videre. Sammenlignet med før vi startet har vi et mye klarere bilde av hvilke utfordringer vi må jobbe med før selvkjørende tjenester kan bli en fast del av kollektivtilbudet. Med et stadig bredere kunnskapsgrunnlag, ser vi frem til å fortsette utforskingen av selvkjørende transporttjenester i tiden fremover.

video_player

Sentrale samarbeidspartnere

For å gjennomføre pilotprosjekter med ny mobilitetsteknologi er Ruter helt avhengig av tett samarbeid med organisasjoner og aktører rundt oss. Mobilitetspunktet i Ski er et resultat av godt samspill mellom Ruter, Bane NOR Eiendom, Entur og Nordre Follo kommune. Utprøvning av selvkjørende kjøretøy gjennomføres som et forsknings- og utviklingsprosjekt sammen med operatørselskapet Holo. Prosjektet er et av mange under satsingen «Smartere Transport i Oslo-regionen» — et trepartssamarbeid hvor Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune sammen utforsker hvordan fremvoksende teknologi kan brukes til å forbedre transportnettverket i hovedstadsområdet.