Mikromobilitet

Begrepet «mikromobilitet» ble kåret av Språkrådet til et av årets ord i 2021. Små, delte kjøretøy som elektriske sparkesykler har på kort tid rukket å bli en populær reiseform og et gjenkjennelig syn i flere av Osloregionens byer. Men hvordan kan disse fremkomstmidlene best kombineres med andre reiseformer som del av et bærekraftig mobilitetstilbud? Det jobber Ruter sammen med mange andre for å finne ut.

Kjøretøy definert som mikromobilitet har de siste årene inntatt en prominent rolle i samferdselssektoren og mange menneskers reisehverdag. I bruk er de lett tilgjengelige, fleksible, tidsbesparende og kan ta brukeren hele veien fra dør til dør. I Ruter gjennomfører vi pilotprosjekter med mikromobilitet for å utforske blant annet kundebehov, ulike tjenestemodeller og tekniske muligheter. Vi ønsker å sikre et godt samspill mellom mikromobilitet og det øvrige reisetilbudet i Osloregionen, slik at disse kjøretøyene kan gjøre det mer attraktivt å reise bilfritt og slik bidra i retning av nullvisjonen for persontransport.

Vårt første prosjekt innen mikromobilitet startet i 2019, da vi sammen med Bærum kommune gikk til anskaffelse av en rammeavtale for mikromobilitet i Viken fylke. Året etter deltok vi i etableringen av et mikromobilitetstilbud i Bærum kommune, et prøveprosjekt i samarbeid med kommunen og mobilitetsleverandør TIER.

I løpet av 2021 har vi bygget videre på dette, blant annet ved å utvide samarbeidet med TIER til Asker kommune. Vi har også vært med på å etablere et mikromobilitetstilbud i Ski i Nordre Follo, og vi har gått inn som samarbeidspart i Lørenskog kommunes mobilitetsavtale med TIER. I alle prosjektene hvor vi deltar, undersøker vi behov og bruksmåter for å finne gode løsninger tilpasset kunder, kommune og lokale behov.

Noen av spørsmålene vi søker svar på med våre pilotprosjekter:

  • Hva slags ulike former kan mikromoblitetstjenester og produkter ha?
  • Hvordan gjør vi mikromobilitet tilgjengelig for flest mulig?
  • Hvilken digital og fysisk infrastruktur er nødvendig for å ivareta brukernes sikkerhet?
  • Hvordan sikrer vi et ryddig bybilde?
  • Hvilke grep kan vi gjøre for å forbedre livssyklusen for kjøretøyene?
  • Hvordan kan mikromobilitet bli et attraktivt alternativ til privatbilden i spredtbygde områder?

For å finne frem til de gode løsningene og kontinuerlig tilpasse oss et landskap i rask teknologisk og juridisk endring, er vi avhengig av å samarbeide tett på tvers av organisasjoner i samferdselssektoren. I 2021 har vi dratt stor nytte av tette samarbeid med mange viktige aktører rundt oss, som blant andre Statens vegvesen, bymiljøtetaten i Oslo, Sporveien, Bane NOR og Viken kollektivterminaler. Et godt samspill med markedsaktørene har også vært viktig for å avdekke nye teknologiske muligheter og attraktive funksjonaliteter. 

God dialog med kunder og befolkning er også av avgjørende betydning. Hva fungerer, og fungerer ikke? Hva har de reisende størst behov for i sin hverdag, og hvilke ting er til bry og ulempe?  Tilbakemeldinger fra omgivelsene, sammen med grundig datainnsamling, danner grunnlaget for justering og forbedring av tjenestene.  

Resultater i Viken

kjoretoy
Kjøretøy

2 000

Rapporterte ulykker og skader
Kilometer kjørt

1,5 mill.

Turer peak mnd. (aug' 21)

120 000

Unike brukere

70 700