Tilrettelagt transport

Tilrettelagt transport er et offentlig tilbud til personer med varige funksjonsnedsettelser, som gjør at de ikke kan reise med ordinær kollektivtransport på egenhånd.

Oslo kommune vedtok i 2020 å overføre ansvaret for driften av tjenesten fra Velferdsetaten til Ruter, som overtok den 01.01.2021. Oslo kommune bestemmer reglene for hvem som får tilrettelagt transport, antall reiser og egenandeler. Bydelene behandler søknadene fra innbyggerne om å få reiserett med TT, mens Ruter har ansvaret for selve transporten. Avhengig av behov tilbys ulike typer reiser, på fritiden eller faste reiser til for eksempel arbeid, dagtilbud, eller skole.

Tilrettelagt Transport i Ruter

For Ruter er tilrettelagt transport et viktig element i arbeidet med å tilby bærekraftig bevegelsesfrihet for alle.

Transporttjenestene i TT leveres av taxi- og minibusselskaper. Ruter overtok leverandørkontaktene som var inngått med Oslo kommune. Kontraktene løp ut i løpet av året og nye kontrakter har blitt anskaffet, og trer i kraft i 2022. Kjørekontorfunksjonen for TT leveres av en ekstern leverandør frem til sommeren 2022.

Pandemien og smitteverntiltakene har også preget tilrettelagt transport. Antallet TT-kunder var ved utløpet av siste normalår (2019) 15 381, mens det i slutten av 2021 var om lag 14 700. Mens et gjennomsnittlig antall reiser per måned i 2019 var nesten 80 000, lå det i 2021 på litt over 60 000 per måned, se figur under.

Tilrettelagt transport