GRI-indeks

Ruter vil fremover årlig rapportere om vårt bærekraftarbeid i henhold til det internasjonale rapporteringsrammeverket Global Reporting Initiative (GRI). 2021 er første året Ruter rapporterer etter GRI-standarden.

GRI-indeks

GRI indikator Beskrivelse Henvisning Notater
Organisasjonsprofil
102-1 Organisasjonens navn Ruter AS
102-2 Aktiviteter, merkevarer, produkter og tjenester https://ruter.no/om-ruter/selskapsinformasjon/
102-3 Geografisk plassering av hovedkontor Dronningens gate 40, 0154 Oslo
102-4 Land hvor organisasjonen har virksomhet Norge
102-5 Eierforhold og juridisk form https://ruter.no/om-ruter/selskapsinformasjon/
102-6 Markeder selskapet opererer i https://ruter.no/om-ruter/selskapsinformasjon/
102-7 Størrelse på organisasjonen Ruter som arbeidsgiver
102-8 Informasjon om ansatte og andre arbeidstakere Ruter som arbeidsgiver
102-9 Organisasjonens leverandørkjede Arbeid med bærekraftmålene
102-10 Vesentlige endringer i organisasjonen og leverandørkjeden Arbeid med bærekraftmålene
102-11 Hvordan organisasjonen ivaretar føre-var-prinsippet Arbeid med bærekraftmålene
102-12 Eksterne initiativ Etisk handel Norges prinsipperklæring, Gønnvaskingsplakaten, Skifts prinsipper for bærekraftig økonomifuksjon, Skifts prinsipper for bærekraftig innkjøp, Skifts prinsipper for sirkulær økonomi
102-13 Medlemskap i interesseorganisasjoner Spekter, Skift, Etisk Handel Norge, UITP,
Strategi
102-14 Uttalelse fra administrerende direktør om relevansen av bærekraft Administrerende direktørs overblikk
Etikk og integritet
102-16 Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og adferdsnormer Compliance
Eierstyring og selskapsledelse
102-18 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse
102-20 Styret og ledelsens ansvar for bærekraft Eierstyring og selskapsledelse
102-26 Styret og ledelsens ansvar for å sette mål og vedta strategi knyttet til bærekraft Eierstyring og selskapsledelse
Interessentdialog
102-40 Oversikt over interessentgrupper Interessentdialog
102-41 Kollektive forhandlingsavtaler Ruter som arbeidsgiver
102-42 Grunnlag for utvalg av interessenter Interessentdialog
102-43 Tilnærming til interessentsamarbeid Interessentdialog
102-44 Viktige tema i interessentdialog Interessentdialog
Rapporteringspraksis
102-45 Oversikt over forretningsenheter Rapporteringen dekker Ruter AS og tilhørende enheter
102-46 Rapportinnhold og avgrensninger Arbeid med bærekraftmålene
102-47 Oversikt over vesentlige temaer Arbeid med bærekraftmålene
102-48 Endring av informasjon Ingen. 2021 er første gang Ruter rapporterer i henhold til GRI.
102-49 Endringer i rapportering Ingen. 2021 er første gang Ruter rapporterer i henhold til GRI.
102-50 Rapporteringsperiode 2021
102-51 Dato for utgivelse av forrige rapport Ingen. 2021 er første gang Ruter rapporterer i henhold til GRI.
102-52 Rapporteringsintervall Årlig
102-53 Kontaktpunkt for spørsmål og innspill Ole Kristian Gjertsen, ole.kristian.gjertsen@ruter.no
102-54 Valgt GRI-rapportering Core
102-55 GRI-innholdsindeks

Vesentlige temaer

GRI indikator Beskrivelse Henvisning Notater
Økonomi
201 – Økonomisk resultat
103 Ruters tilnærming Styrets beretning
201-1 Direkte økonomisk verdi skapt og distribuert Styrets beretning
203 - Indirekte økonomisk påvirkning
103 Ruters tilnærming Investeringer i kollektivtrafikken
203-1 Infrastruktur-investeringer og støttede tjenester Investeringer i kollektivtrafikken
205 – Antikorrupsjon
103 Ruters tilnærming Compliance
205-3 Bekreftede tilfeller av korrupsjon og tiltak gjennomført Det har ikke blitt identifisert saker knyttet til korrupsjon eller korrupsjonsrisiko i 2021.
206 – Konkurransemotvirkende adferd
103 Ruters tilnærming Compliance
206-1 Rettslige handlinger mot konkurransehemmende adferd Ruter har ikke vært part i noen rettslige prosesser knyttet til konkurransehemmende adferd eller monopolist-adferd i 2021
Klima og miljø
302 – Energi
103 Ruters tilnærming Arbeid med bærekraftmålene
302-2 Energiforbruk utenfor organisasjonen Arbeid med bærekraftmålene
302-3 Energiintensitet Arbeid med bærekraftmålene
305 – Utslipp
103 Ruters tilnærming Arbeid med bærekraftmålene
305-1 Direkte klimagassutslipp (scope 1) Arbeid med bærekraftmålene
305-2 Indirekte klimagassutslipp fra energibruk (scope 2) Arbeid med bærekraftmålene
305-4 Klimagassutslipp per person-km. kjørt Arbeid med bærekraftmålene
305-5 Reduksjon av klimagassutslipp Arbeid med bærekraftmålene
305-7 NOx, SOx og andre utslipp til luft Arbeid med bærekraftmålene
307 - Etterlevelse klima og miljø
103 Ruters tilnærming Arbeid med bærekraftmålene
307-1 Brudd på miljølovgivning eller reguleringer Ruter har ikke identifisert noen brudd på miljølovgivning eller regulativer i 2021.
Sosiale forhold
401 – Ansettelsesforhold
103 Ruters tilnærming Ruter som arbeidsgiver
401 – 1 Antall nyansatte og turnover Ruter som arbeidsgiver
403 – Ansattes helse og sikkerhet (2016)
103 Ruters tilnærming Ruter som arbeidsgiver Ruter ser behov for å utbedre beskrivelse av tilnærming til ansattes helse og sikkerhet. Samt rapportere iht. 2018-versjon eller 2021-versjon av GRI i 2022
403-2 Arbeidsrelaterte skader, sykdom, fravær og dødsfall. Styrets beretning Beskrivelse av pkt. 403-2 c mangler.
404 – Opplæring og kursing
103 Ruters tilnærming Ruter som arbeidsgiver
404-3 Andel ansatte som får jevnlig rådgivning på prestasjons- og karriereutvikling Ruter som arbeidsgiver
405 – Mangfold og likestilling
Ruters tilnærming Ruter som arbeidsgiver
Ruter som arbeidsgiver
406 – Ikke-diskriminering
103 Ruters tilnærming Ruter som arbeidsgiver
406-1 Tilfeller av diskriminering og korrigerende tiltak iverksatt Ruter som arbeidsgiver
414 – Leverandørvurdering
103 Ruters tilnærming Arbeid med bærekraftmålene
414-1 Nye leverandører som ble vurdert etter sosiale kriterier Arbeid med bærekraftmålene
414-2 Negative sosiale påvirkninger i leverandørkjeden og korrigerende tiltak iverksatt Arbeid med bærekraftmålene
416 – Kundenes helse og sikkerhet
103 Ruters tilnærming Arbeid med bærekraftmålene
416-1 Vurdering av tjenestenes risiko for kundenes helse og sikkerhet Arbeid med bærekraftmålene
416-2 Tilfeller av manglende etterlevelse knyttet til kundenes helse og sikkerhet Arbeid med bærekraftmålene
418 – Personvern
103 Ruters tilnærming Compliance
418-1 Begrunnede klager knyttet til brudd på kundenes personvern eller tap av kundedata Compliance