Resultatregnskap

Ruter Konsern Ruter As
Tall i 1 000 kr. Noter 2021 2020 2019 2021 2020 2019
Driftsinntekter
Billettinntekter, tjenestesalg, tilskudd og andre inntekter 1 10 361 043 9 545 086 9 001 072 10 352 293 9 536 334 8 992 138
Sum driftsinntekter 10 361 043 9 545 086 9 001 072 10 352 293 9 536 334 8 992 138
Driftskostnader
Transporttjenester, taksavtaler og rutedrift 20 9 205 818 8 630 549 8 199 746 9 243 358 8 668 992 8 237 061
Lønn og godtgjøresle 3 334 747 302 306 254 613 305 548 277 865 234 457
Avskrivninger 4 147 960 119 658 93 087 136 620 110 669 87 511
Nedskrivninger 4 12 443 9 030 5 599 11 851 9 030 5 599
Annen driftskostnad 5 618 054 559 644 627 851 604 142 542 416 612 499
Sum driftskostnader 10 319 022 9 621 186 9 180 895 10 301 519 9 608 972 9 177 126
DRIFTSRESULTAT 42 021 -76 100 -179 824 50 774 -72 638 -184 988
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekt
Konsernrenteinntekter 0 0 0 2 019 2 474 3 188
Renteinntekter 16 618 17 119 35 488 16 208 16 288 34 013
Annen finansinntekt 998 2 138 628 974 1 964 6 687
Sum finnansinntekt 17 616 19 257 36 116 19 201 20 726 43 888
Finanskostnad
Rentekostnad 1 296 2 629 3 876 1 287 2 606 3 851
Annen finanskostnad 465 415 573 448 415 553
Sum finanskostnad 1 762 3 045 4 449 1 735 3 021 4 404
NETTO FINANSPOSTER 15 854 16 212 31 667 17 466 17 705 39 483
Ordinært resultat før skatt 57 876 -59 887 -148 157 68 240 -54 934 -145 505
Skattekostnad på orinært resultat 13 1 531 1 371 788 0 0 0
ORDINÆRT RESULTAT 56 344 -61 258 -148 945 68 240 -54 934 -145 505
Minoritetens andel av reultatet 360 -257 18 0 0 0
Årsresultat 55 984 -61 001 -148 963 68 240 -54 934 -145 505
Til annen EK 0 0 0 68 240 -54 934 -145 505