Kontantstrømoppstilling

Ruter Konsern Ruter As
Tall i 1 000 kr. Noter 2021 2020 2019 2021 2020 2019
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 57 876 -59 887 -148 157 68 240 -54 934 -145 505
- Periodens betalte skatt 1 226 593 405 0 0 0
+ Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler 0 3 337 80 0 3 337 80
+ Ordinære avskrivninger 4 147 960 119 658 93 087 136 620 110 669 87 511
+ Nedskrivning anleggsmidler 4 12 443 9 030 5 599 11 851 9 030 5 599
+/- Endring i varelager 20 -137 -33 20 -137 -33
+/- Endring i kundefordringer 18 180 633 -222 093 12 781 183 064 -221 788 13 283
+/- Endring i leverandørgjeld 19 120 457 -248 326 344 061 130 162 -246 847 337 111
+/- Endringer i pensjonsavsetninger -46 100 36 336 -42 637 -43 442 33 253 -38 420
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 58 251 51 765 -36 869 59 352 -61 210 -63 170
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 530 314 -310 910 227 506 545 867 -428 625 196 456
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 4 168 959 145 983 192 125 153 914 118 722 165 648
- Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 -90 158 0
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -168 959 -145 983 -192 125 -153 914 -106 722 -165 648
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld -5 650 0 0 -5 650 -107 350 0
+ Innbetalinger av egenkapital 0 0 0 0 0 0
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 5 650 0 0 5 650 107 350 0
= Netto endring i kontanter mv 367 005 -456 893 35 380 397 603 -427 998 30 808
+ Beholdning av kontanter 01.01. 8 1 662 413 2 119 306 2 083 926 1 599 932 2 027 929 1 997 121
= Kontantbeholdning 31.12. 2 029 418 1 662 413 2 119 306 1 997 535 1 599 932 2 027 929