Nøkkeltall

Nøkkeltallene som presenteres i dette kapittelet er knyttet til inntekter, kostnader, tilskudd og produksjon. Det er utarbeidet nøkkeltall totalt og fordelt på de ulike driftsartene. Koronapandemien har hatt stor påvirkning på nøkkeltallene for 2021.

Alle økonomiske tall i tabellene er justert til 2021-kroner. Alle økonomiske tall bakover i tid er endret. 

Inntekter

Inntektene per reise (inkludert tog) var i 2021 på 12,58 kroner. 

Billettinntektene per reise fordeler seg ulikt, og regionbuss, båt og tog med reiser som ofte strekker seg over flere soner, har naturlig nok de høyeste inntektene per reise. Inntektene i 2021 er høyest for regionbuss med 10,95 kroner per reise, deretter båt med 10,74 kroner per reise. Deretter var inntekten 10,01 kroner for reiser med T-bane, 10,01 kroner for reiser med bybuss, og 9,72 kroner for reiser med trikk. Reisene med T-bane, trikk og bybuss foregår i all hovedsak innenfor én sone og det forklarer den lavere inntekten per reise. Aller høyest inntekt per reise går til tog som per i dag betjenes av Vy-gruppen, inntekten var i 2021 på 48,55 kroner per reise. 

Tilskuddet til Ruter har økt med 4,7% fra 6,4 til 6,8 milliarder kroner, sammenlignet med en økning på 55% fra 2019 til 2020. 

Tilskuddet, fra eierne og statlige myndigheter, har vært en forutsetning for at Ruter har kunnet opprettholde tilnærmet normal drift i et år med stort fall i billettinntektene.

Effektivitet 

Kostnadene per reise (eksklusive tog) var i 2021 på 41,49 kroner, en økning fra 40,80 kroner i 2020. Dette tilsvarer en økning på 1,7%. For å måle effektiviteten på tilbudet ser Ruter blant annet på utviklingen i kostnader per plasskilometer (som er den kapasiteten som tilbys). Totalt har effektiviteten økt med 17% i perioden 2008 til 2020, der kostnaden per plasskilometer har gått ned fra 1,02 til 0,84. 

Tilskudd 

Ruter betalte i snitt 48,55 kroner per reise til Vy i sum fra billettinntekter og pristilskudd. Statlige tjenestekjøp kommer i tillegg for togtrafikkens del, og gir grunnlag for å dekke en kostnad som er vesentlig høyere enn det Ruter betaler. 

I koronaåret 2021 ble 64% av reisens kostnader dekket av tilskudd 

Nøkkeltall – Totalt 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) * 246 240 398 387 371 350 334 319 309 300 285 271 256 244
Personkilometer (mill) 1398 1313 2365 2295 2201 2033 1898 1830 1759 1719 1636 1526 1433 1350
Vognkilometer (mill) 129,1 124,3 122,2 119,7 113,0 106,1 97,2 93,6 90,5 85,3 82,1 78,3 73,8 73,2
Plasskm (mill) 12366 11960 10728 10652 10244 9565 8562 8275 7868 7336 6981 6486 5948 5854
Avganger i 1000 5846 5669 5562 5244 4885 4432 4383 4089 3991 3741 3605 3527 3440 3473
Beleggsprosent (plass) 11% 11% 22% 22% 21% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 24% 24% 23%
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 3098 3101 5017 4874 4682 4451 4273 3982 3769 3604 3628 3556 3437 3464
Tilskudd (mill) 6669 6418 4117 3976 3981 3806 3798 3704 3544 3368 3192 2986 2819 2385
Kostnader (mill) ** 10380 10015 9720 9203 8463 8344 8359 7891 7583 7155 6931 6658 6369 5947
Driftsresultat (mill) 50,8 -75,2 -193,8 -62,8 502,7 166,5 -25,1 45,5 -13,8 -20,4 17,4 0,3 -9,0 -29,2
Resultat etter ekstraordinære poster (mill) 68,2 -56,8 -152,5 -34,2 542,0 202,7 8,8 78,9 6,1 1,7 7,8 3,7 1,3 0,2
Gjeldsgrad 73.00% 73.00% 71.00% 67.00% 71.00% 82.00% 89.00% 89.00% 89.00% 84.00% 85.00% 85.00% 80.00% 70.00%
Soliditet (EK-andel) 27.00% 27.00% 29.00% 33.00% 29.00% 18.00% 11.00% 11.00% 11.00% 17.00% 15.00% 15.00% 20.00% 30.00%
Likviditetsgrad I 1,24 1,26 1,21 1,52 1,46 1,22 1,13 1,21 1,19 1,23 1,28 1,25 1,23 1,27
Trafikkinntekt/reise (inkl. tog) 12,58 12,90 12,59 12,60 12,62 12,70 12,79 12,47 12,20 12,02 12,71 13,14 13,41 14,20
Kostnader/reise (ekskl. tog) 41,49 40,80 24,28 23,55 22,78 23,49 24,27 24,88 24,42 23,88 24,26 24,18 24,79 24,24

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Antall reiser er inkl. tog. Produksjonsdata er ekskl. tog.
** Kostnader inklusive trafikkreklame direkte til Sporveien.

Nøkkeltall – T-bane 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 73 74 119 122 118 106 95 88 85 82 81 76 74 73
Personkm (mill) 421 401 717 731 706 636 570 525 508 492 484 456 446 437
Vognkm (mill) 45,7 45,6 44,8 45,6 45,1 42,0 34,8 35,2 33,2 30,2 28,9 25,1 21,9 21,5
Togkm (mill) 8,8 8,8 8,7 8,9 8,7 8,4 7,3 7,1 6,8 6,1 6,1 5,7 5,7 5,9
Plasskm (mill) 6076 6069 5963 6064 5997 5592 4633 4679 4411 4022 3842 3341 2871 2769
Beleggsprosent (plass) 7% 7% 12% 12% 12% 11% 12% 11% 12% 12% 13% 14% 16% 16%
Avganger (i 1000) 381 375 372 373 378 363 338 324 288 289 287 257 269 263
Togtimer (i 1000) ** 291 289 286 287 281 270 242 237 279 260 246 222 219 234
Reisehastighet km/t 30,6 30,6 30,5 30,9 31,1 31,0 30,2 30,1 30,1 31,2 31,3 32,1 31,2 31,7
Trasélengde km 85 85 85 85 85 85 81 85 82 81 80 78 71 76
Energiforbruk pr personkm 0,27 0,26 0,14 0,14 0,14 0,16 0,15 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 726 760 1187 1204 1170 1067 949 858 827 796 772 786 809 779
Tilskudd (mill) 929 975 520 549 597 672 838 925 856 840 858 793 625 528
Kostnader (mill) * 1729 1798 1805 1849 1862 1822 1876 1876 1775 1682 1661 1607 1463 1340
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 4535 4795 4856 4956 4921 5019 5551 5792 6161 5821 5781 6250 5436 5088
Kostnad/plasskm 0,28 0,30 0,30 0,31 0,31 0,33 0,40 0,40 0,40 0,42 0,43 0,48 0,51 0,48
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 10,01 10,22 9,94 9,88 9,95 10,06 9,99 9,80 9,76 9,71 9,57 10,35 10,88 10,70
Trafikkinntekt/personkm 1,73 1,89 1,66 1,65 1,66 1,68 1,67 1,63 1,63 1,62 1,60 1,72 1,81 1,78
Trafikkinntekt/plasskm 0,12 0,13 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20 0,18 0,19 0,20 0,20 0,24 0,28 0,28
Kostnad/reise 23,82 24,19 15,12 15,18 15,83 17,17 19,75 21,43 20,95 20,51 20,60 21,17 19,68 18,40
Kostnad/personkm 4,11 4,48 2,52 2,53 2,64 2,86 3,29 3,57 3,49 3,42 3,43 3,53 3,28 3,07

Effektivitetsdata omfatter bare Ruter As’ regnskapsførte kostnader.
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur og vognpark i hovedsak utenfor.
Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Kostnader inkl. trafikkreklame direkte til Sporveien (61,3 mill i 2020).
** Togtimer ekskl. regulering og tomkjøring fra 2014

Nøkkeltall – Trikk 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 28 22 53 51 51 53 54 51 49 48 48 45 43 40
Personkm (mill) 66 51 169 165 165 170 174 163 158 153 153 145 137 127
Vognkm (mill) 4,7 4,5 4,6 4,7 4,4 4,3 4,2 4,0 3,9 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0
Plasskm (mill) 695 668 683 686 651 635 614 600 572 593 571 577 568 585
Beleggsprosent (plass) 10% 8% 25% 24% 25% 27% 28% 27% 28% 26% 27% 25% 24% 22%
Avganger (i 1000) 425 429 464 462 464 392 379 373 360 363 360 366 367 355
Vogntimer (i 1000) *** 255 243 258 252 236 234 229 216 289 304 294 294 285 287
Reisehastighet km/t 18,5 18,6 17,9 18,5 18,8 18,4 18,3 19,0 19,0 19,0 19,0 18,3 17,8 18,0
Trasélengde km 40 40 40 40 41 43 43 41 40 41 41 41 39 41
Energiforbruk pr personkm 0,33 0,45 0,14 0,14 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,15 0,14 0,16 0,19 0,22
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 269 226 527 506 511 539 542 496 480 461 435 447 436 449
Tilskudd (mill) 779 802 459 466 441 389 366 407 436 434 456 386 399 418
Kostnader (mill) ** 1052 1030 991 977 958 935 917 913 926 901 899 841 842 873
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 2476 2403 2135 2112 2062 2386 2418 2446 2568 2482 2497 2299 2296 2458
Kostnad/plasskm 1,51 1,54 1,45 1,42 1,47 1,47 1,49 1,52 1,62 1,52 1,58 1,46 1,48 1,49
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 9,72 10,15 9,99 9,84 9,93 10,16 9,95 9,73 9,73 9,65 9,08 9,88 10,19 11,29
Trafikkinntekt/personkm 4,05 4,41 3,12 3,07 3,10 3,17 3,11 3,04 3,04 3,02 2,84 3,09 3,19 3,53
Trafikkinntekt/plasskm 0,39 0,34 0,77 0,74 0,78 0,85 0,88 0,83 0,84 0,78 0,76 0,77 0,77 0,77
Kostnad/reise 38,03 46,33 18,80 18,98 18,62 17,63 16,83 17,92 18,77 18,87 18,77 18,60 19,68 21,97
Kostnad/personkm 15,85 20,14 5,87 5,93 5,82 5,51 5,26 5,60 5,87 5,90 5,86 5,81 6,15 6,87

Effektivitetsdata omfatter bare Ruter As’ regnskapsførte kostnader.
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur i hovedsak utenfor.
Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Antall påstigende med trikk ble beregnet for lavt i 2020 og skulle vært på nivå med årets. Endringen 2020-2021 skyldes en metodisk endring.
** Kostnader inkl. trafikkreklame direkte til Sporveien (2,2 mill i 2020).
*** Vogntimer ekskl. regulering og tomkjøring fra 2014

Nøkkeltall – Buss totalt

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 120 118 180 168 159 147 141 139 136 133 126 119 109 101
Personkm (mill) 895 845 1454 1375 1308 1200 1127 1117 1093 1074 999 926 851 786
Vognkm (mill) 78,4 73,8 72,4 69,1 63,2 59,4 57,9 54,1 53,4 51,0 49,2 49,2 48,1 47,7
Plasskm (mill) * 5 461 5 091 3936 3764 3461 3220 3200 2891 2885 2721 2568 2567 2509 2500
Beleggsprosent (plass) 16% 17% 37% 37% 38% 37% 35% 39% 38% 39% 39% 36% 34% 31%
Avganger (i 1000) 4 997 4 821 4678 4360 3996 3634 3624 3355 3343 3089 2958 2904 2804 2855
Busstimer (i 1000) ** 2 837 2 681 2638 2480 2252 2136 2091 1951 2316 2189 2137 2134 2085 2049
Reisehastighet km/t ** 27,6 27,5 27,4 27,8 28,0 27,8 27,7 27,7
Energiforbruk pr personkm 0,40 0,41 0,25 0,27 0,23 0,27 0,28 0,27 0,26 0,27 0,30 0,31 0,33 0,35
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09
Utslipp av NOX g/pr personkm 0,08 0,13 0,20 0,16 0,13 0,17 0,21 0,24 0,24 0,29 0,46 0,57 0,69 0,88
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 1247 1264 2051 1929 1837 1639 1597 1551 1478 1440 1434 1305 1239 1290
Tilskudd (mill) 2710 2638 1582 1270 1121 1160 1171 1145 1127 1115 985 973 1014 926
Kostnader (mill) 3980 3922 3656 3222 2983 2823 2790 2716 2633 2567 2434 2290 2266 2231
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 796 813 781 739 746 777 770 810 788 831 823 789 808 782
Kostnad/plasskm 0,73 0,77 0,93 0,86 0,86 0,88 0,87 0,94 0,91 0,94 0,95 0,89 0,90 0,89
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 10,37 10,75 11,41 11,50 11,57 11,16 11,35 11,12 10,88 10,81 11,39 10,95 11,32 12,74
Trafikkinntekt/personkm 1,39 1,50 1,41 1,40 1,40 1,37 1,42 1,39 1,35 1,34 1,44 1,41 1,46 1,64
Trafikkinntekt/plasskm 0,23 0,25 0,52 0,51 0,53 0,51 0,50 0,54 0,51 0,53 0,56 0,51 0,49 0,52
Kostnad/reise 33,07 33,34 20,34 19,20 18,79 19,21 19,82 19,47 19,38 19,27 19,32 19,22 20,69 22,04
Kostnad/personkm 4,44 4,64 2,51 2,34 2,28 2,35 2,48 2,43 2,41 2,39 2,44 2,47 2,66 2,84

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Metodeendring, se fotnote regionbuss
** Busstimer ekskl. regulering og tomkjøring fra 2014
***Reisehastighet=vognkm/busstimer fra 2014

Nøkkeltall – Bybuss 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 75 76 115 106 99 93 92 91 88 86 83 81 74 69
Personkm (mill) 263 257 554 508 477 447 440 436 422 413 399 387 356 330
Vognkm (mill) 27,4 26,6 26,9 25,1 23,4 22,4 23,2 21,0 21,6 21,0 20,5 21,4 20,9 20,5
Plasskm (mill) 1967 1913 1890 1787 1670 1555 1640 1398 1455 1371 1278 1318 1286 1277
Beleggsprosent (plass) 13% 13% 29% 28% 29% 29% 27% 31% 29% 30% 31% 29% 28% 26%
Avganger (i 1000) 2292 2343 2360 2160 1966 1842 1936 1729 1810 1716 1754 1785 1722 1703
Busstimer (i 1000)* 1248 1200 1221 1131 1038 988 1010 917 1324 1254 1251 1283 1246 1223
Reisehastighet km/t ** 22,0 22,1 22,0 22,2 22,5 22,7 23,0 22,9 24,6 25,2 25,3 24,6 25,0 25,0
Energiforbruk pr personkm 0,61 0,62 0,31 0,34 0,28 0,34 0,34 0,33 0,33 0,34 0,32 0,35 0,37 0,37
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,05 0,07 0,04 0,04 0,04 0,06 0,07 0,07 0,05 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09
Utslipp av NOX g/pr personkm 0,22 0,23 0,19 0,15 0,20 0,27 0,27 0,22 0,37 0,58 0,76 0,80 0,95
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm 0,03 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 753 760 1135 1051 987 958 917 890 849 820 796 716 658 725
Tilskudd (mill) 939 1025 608 448 400 356 399 395 394 430 394 414 464 395
Kostnader (mill) 1710 1802 1762 1518 1408 1334 1335 1302 1266 1258 1200 1138 1130 1129
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 746 769 746 703 716 724 689 753 699 733 684 638 656 663
Kostnad/plasskm 0,87 0,94 0,93 0,85 0,84 0,86 0,81 0,93 0,87 0,92 0,94 0,86 0,88 0,88
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 10,01 10,04 9,83 9,93 9,93 10,29 10,01 9,80 9,65 9,53 9,57 8,87 8,88 10,56
Trafikkinntekt/personkm 2,86 2,95 2,05 2,07 2,07 2,14 2,09 2,04 2,01 1,99 1,99 1,85 1,85 2,20
Trafikkinntekt/plasskm 0,38 0,40 0,60 0,59 0,59 0,62 0,56 0,64 0,58 0,60 0,62 0,54 0,51 0,57
Kostnad/reise 22,76 23,83 15,26 14,34 14,16 14,33 14,56 14,33 14,39 14,62 14,44 14,09 15,24 16,44
Kostnad/personkm 6,50 7,01 3,18 2,99 2,95 2,98 3,03 2,98 3,00 3,05 3,01 2,94 3,17 3,42

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Busstimer ekskl. regulering og tomkjøring fra 2014 (delvis inkl. før 2014)
** Reisehastighet=vognkm/busstimer fra 2014

Nøkkeltall – Regionbuss 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 45 42 64 62 59 54 49 49 48 47 43 38 35 33
Personkm (mill) 632 588 900 867 831 753 687 681 671 661 600 539 495 456
Vognkm (mill) 51,0 47,2 45,5 43,9 39,8 37,0 34,7 33,2 31,8 30,0 28,7 27,8 27,2 27,2
Plasskm (mill) * 3494 3178 2047 1977 1790 1665 1562 1493 1430 1350 1290 1249 1223 1223
Beleggsprosent (plass) * 18% 19% 44% 44% 46% 45% 44% 46% 47% 49% 46% 43% 40% 37%
Avganger (i 1000) 2705 2478 2318 2201 2030 1792 1690 1625 1533 1373 1204 1119 1082 1151
Busstimer (i 1000) 1589 1481 1417 1349 1214 1148 1082 1035 992 936 885 851 838 826
Reisehastighet km/t ** 32,1 31,9 32,1 32,6 32,8 32,2 32,1 32,1 32,0 32,1 32,4 32,6 32,4 32,9
Energiforbruk pr personkm 0,31 0,31 0,22 0,23 0,20 0,22 0,24 0,23 0,22 0,23 0,28 0,28 0,30 0,33
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,01 0,01 0,02 0,06 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08
Utslipp av NOX g/pr personkm 0,02 0,09 0,21 0,13 0,15 0,21 0,22 0,28 0,24 0,39 0,43 0,61 0,82
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 495 505 916 878 850 681 680 660 629 620 639 589 581 565
Tilskudd (mill) 1772 1613 974 822 721 804 771 750 733 684 590 559 550 530
Kostnader (mill) 2269 2120 1894 1703 1575 1489 1455 1415 1368 1309 1234 1153 1136 1102
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 839 855 817 774 776 831 861 870 892 953 1025 1030 1049 957
Kostnad/plasskm 0,65 0,67 0,93 0,86 0,88 0,89 0,93 0,95 0,96 0,97 0,96 0,92 0,93 0,90
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 10,95 12,02 14,25 14,19 14,32 12,66 13,86 13,58 13,13 13,14 14,91 15,32 16,44 17,35
Trafikkinntekt/personkm 0,78 0,86 1,02 1,01 1,02 0,90 0,99 0,97 0,94 0,94 1,06 1,09 1,17 1,24
Trafikkinntekt/plasskm* 0,14 0,16 0,45 0,44 0,47 0,41 0,44 0,44 0,44 0,46 0,49 0,47 0,47 0,46
Kostnad/reise 50,25 50,46 29,47 27,51 26,53 27,68 29,65 29,09 28,55 27,73 28,80 29,97 32,15 33,83
Kostnad/personkm 3,59 3,60 2,10 1,96 1,90 1,98 2,12 2,08 2,04 1,98 2,06 2,14 2,30 2,42

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Plasskilometer i 2020. Setekilometer frem til 2019.
** Reisehastighet=vognkm/busstimer

Nøkkeltall – Båt totalt 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) * 2,6 2,6 4,4 4,4 3,9 4,6 4,4 4,2 4,4 4,5 4,4 4,2 4,1 4,0
Personkm (mill) 15 16 25,7 24,7 22,9 27,4 26,7 24,6 24,4 25,2 24,3 22,9 22,6 21,8
Båtkm (mill) 0,36 0,35 0,38 0,35 0,33 0,31 0,31 0,26 0,30 0,30 0,28 0,29 0,29 0,30
Plasskm (mill) 134 133 145 139 135 118 113 106 113 114 110 112 103 113
Beleggsprosent (plass) 11% 12% 18% 18% 17% 23% 24% 23% 22% 22% 22% 20% 22% 19%
Avganger (i 1000) 43,0 44,5 47,9 48,3 45,7 43,4 42,0 37,3
Båttimer (i 1000) 21,1 21,1 23,5 21,7 19,8 17,5 17,3 16,2
Energibruk pr personkm 1,27 1,52 1,29 1,15 1,44 1,08 1,15 1,15 1,13 1,13 1,03 1,30 1,14 1,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,22 0,28 0,29 0,25 0,30 0,23 0,25 0,25 0,24 0,24 0,25 0,31 0,28 0,28
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 28 31 58 57 62 56 59 55 55 55 64 75 77 70
Tilskudd (mill) 208 204 168 164 152 166 172 142 122 119 97 92 76 65
Kostnader (mill) 235 236 226 221 214 222 230 196 177 175 160 167 153 135
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 5478 5299 4728 4568 4697 5108 5481 5273
Kostnad/plasskm 1,76 1,78 1,56 1,59 1,59 1,89 2,03 1,85 1,57 1,54 1,47 1,49 1,48 1,20
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 10,74 11,98 13,32 13,03 15,83 12,23 13,21 12,95 12,30 12,40 14,61 17,80 18,63 17,54
Trafikkinntekt/personkm 1,85 2,01 2,26 2,30 2,71 2,04 2,20 2,22 2,23 2,20 2,62 3,26 3,40 3,22
Trafikkinntekt/plasskm 0,21 0,24 0,40 0,41 0,46 0,48 0,52 0,52 0,48 0,49 0,58 0,67 0,74 0,62
Kostnad/reise 90,65 89,75 52,00 50,47 54,70 48,50 51,90 46,63 39,95 39,13 36,86 39,83 37,12 33,78
Kostnad/personkm 15,60 15,07 8,82 8,92 9,36 8,09 8,63 8,00 7,26 6,93 6,61 7,29 6,77 6,21

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Metodeendringer i antall reiser «Båt tidl. Akershus» påvirker antall båtreiser totalt, se fotnote «Båt Viken (tidl. Akershus)»

Nøkkeltall – Båt tild. Akershus 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) * 2,0 2,1 3,5 3,2 3,1 3,8 3,7 3,5 3,4 3,5 3,4 3,2 3,1 3,0
Personkm (mill) 13,2 14,1 22,9 21,0 20,2 24,9 24,3 23,1 22,2 23,3 22,3 20,7 20,5 19,7
Båtkm (mill) 0,28 0,27 0,29 0,27 0,26 0,24 0,25 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,21
Plasskm (mill) 114 114 125 118 117 100 99 95 95 96 93 96 86 95
Beleggsprosent (plass) 12% 12% 18% 18% 17% 25% 25% 24% 23% 24% 24% 22% 24% 21%
Avganger (i 1000) 34,2 35,3 35,6 35,3 33,6 31,6 34,0 28,8 28,4 28,4 27,2 27,2 27,4 27,0
Båttimer (i 1000) 13,4 13,5 16,1 14,0 12,9 10,9 11,0 10,8 11,7 10,6 11,6 10,2 14,6 12,9
Energiforbruk pr personkm 1,32 1,57 1,35 1,24 1,51 1,09 1,17 1,15 1,15 1,13 1,02 1,32 1,15 1,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,24 0,31 0,33 0,25 0,30 0,23 0,25 0,25 0,24 0,24 0,25 0,31 0,29 0,28
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 22 26 50 46 54 48 51 48 45 47 53 57 59 52
Tilskudd (mill) 159 158 124 122 111 124 128 108 100 98 76 80 65 57
Kostnader (mill) 181 184 173 167 165 173 179 156 145 145 130 137 124 109
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 5292 5221 4869 4741 4904 5458 5283 5414 5083 5093 4756 5044 4535 4044
Kostnad/plasskm 1,59 1,61 1,39 1,42 1,41 1,73 1,81 1,63 1,52 1,51 1,40 1,43 1,45 1,15
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 10,97 12,09 14,27 14,34 17,57 12,75 13,89 13,62 13,17 13,17 15,78 17,91 18,89 17,40
Trafikkinntekt/personkm 1,67 1,84 2,17 2,18 2,67 1,94 2,11 2,07 2,00 2,00 2,40 2,73 2,88 2,65
Trafikkinntekt/plasskm 0,19 0,23 0,40 0,39 0,46 0,48 0,52 0,50 0,47 0,49 0,58 0,59 0,69 0,55
Kostnad/reise 89,97 85,92 49,74 52,45 53,54 45,53 48,44 44,30 42,75 40,84 38,27 43,37 39,80 36,49
Kostnad/personkm 13,69 13,08 7,57 7,98 8,15 6,93 7,37 6,74 6,51 6,22 5,82 6,60 6,06 5,55

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Metodeendring, antall reiser «Båt tidl. Akershus» satt lik manuelle tellinger i 2017 og 2018.
* Ny metodendring i 2019, benytter automatiske tellinger

Nøkkeltall – Båt Oslo 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 0,6 0,5 0,9 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Personkm (mill) 1,9 1,5 2,8 3,8 2,7 2,5 2,4 1,5 2,2 1,9 2,0 2,2 2,1 2,1
Båtkm (mill) 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,06 0,04 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09
Plasskm (mill) 20 18 20 20 18 17 14 10 18 18 17 17 17 18
Beleggsprosent (plass) 9% 8% 14% 19% 15% 14% 17% 14% 12% 11% 12% 13% 12% 12%
Avganger (i 1000) 8,8 9,1 12,3 13,1 12,1 11,8 8,1 8,5
Båttimer (i 1000) 7,6 7,6 7,4 7,7 7,0 6,6 6,3 5,4
Energiforbruk pr personkm 0,91 1,08 0,73 0,67 0,88 0,92 0,97 1,00 0,97 1,15 1,10 1,07 1,05 1,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26 0,25 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 6 5 8 11 8 8 7 7 10 9 10 18 18 18
Tilskudd (mill) 48 46 45 42 42 42 44 34 23 21 21 12 11 8
Kostnader (mill) 54 51 53 54 50 49 51 41 33 30 31 30 29 26
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang 6203 5601 4318 4101 4125 4172 6312 4793
Kostnad/plasskm 2,73 2,81 2,67 2,62 2,73 2,82 3,60 3,90 1,83 1,68 1,82 1,80 1,67 1,45
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise 9,95 11,49 9,52 9,51 9,49 9,69 9,78 9,58 9,51 9,44 10,50 17,44 17,80 17,95
Trafikkinntekt/personkm 3,11 3,59 2,98 2,97 2,97 3,03 3,06 4,56 4,53 4,49 5,00 8,30 8,48 8,55
Trafikkinntekt/plasskm 0,29 0,30 0,42 0,55 0,44 0,43 0,51 0,64 0,56 0,49 0,60 1,08 1,03 1,01
Kostnad/reise 93,01 106,93 61,07 45,15 58,90 62,84 69,33 58,36 31,00 32,53 31,93 29,07 28,76 25,78
Kostnad/personkm 29,07 33,42 19,08 14,11 18,41 19,64 21,66 27,79 14,76 15,49 15,20 13,84 13,69 12,27

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
Fra 2014 omfatter Båt Oslo kun øybåtene, da vi ikke lenger har noen takstavtale med Bygdøyfergene.

Nøkkeltall – Tog 2021

2021** 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser med tog totalt (mill.) 23,0 23,6 42,2 41,5 39,4 39,9 39,6 37,1 34,6 32,3 26,5 26,0 25,6 26,1
Reiser med tog Akershus/Grensekryssende (mill.) 18,31 18,61 33,11 32,4 30,5 30,7 30,4 28,0 26,2 24,4 21,2 20,8 20,5 20,8
Reiser med tog Oslo (mill.) 4,74 5,03 9,04 9,1 8,9 9,2 9,2 9,1 8,5 7,8 5,4 5,3 5,1 5,2
ØKONOMISKE NØKKELTALL **
Inntektsfordeling (i 1000) 1036 1026 1026 958 922 859 919 785 738 685 709 671 687 648
Prisdifferanse (i 1000) 83 82 106 80 80 137 163 139 115 108 33 7 24 14
Sum inntektsfordeling og prisdifferanse (i 1000) 1119 1108 1132 1037 1002 996 1082 925 853 793 742 678 710 662
Inntektsfordeling og prisdifferanse/reise 48,55 46,87 26,85 25,00 25,41 24,95 27,33 24,93 24,63 24,59 27,95 26,02 27,71 25,43

* Antall reiser med tog i 2016 ble oppgitt for høyt, derfor blir det en nedgang i antall reiser fra 2016-2017.
Det betyr at antall reiser i 2017 er korrekt, mens utvikling 2016-2017 er feil.
** Fra 2021 inkluderer antall reiser med tog også påstigende i Oslo og tidl. Akershus på Gjøvikbanen.
Endret tellemetode for passasjertall fra 2012. Passjertallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.