Bærekraftsstrategi

Sammen med kunder, eiere, operatører og andre samarbeidspartnere jobber Ruter for å redusere privatbilismen og gjøre grønne mobilitetsformer til kundenes foretrukne reiseform. Vi kaller det bærekraftig bevegelsesfrihet, og det handler om å tilrettelegge for et godt liv, sosial rettferdighet og en god by- og regionsutvikling innenfor jordens tålegrenser.

Strategi, mål, styringssystemer og rapportering på bærekraft

Til sammen danner Oslo kommune og Viken fylkeskommunes felles eierstrategi, Ruters vedtekter, bærekraftstrategi og Målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet grunnlaget for bærekraftarbeidet i selskapet. De årlige leveranseavtalene mellom eierne og Ruter, bygger på selskapets styringsdokumenter, og detaljerer eiernes forventninger for året avtalen gjelder. I eiermeldingen og årsrapporten presenteres resultater for et større sett av indikatorer. Resultater på de viktigste bærekraftindikatorene rapporteres månedlig til styret og eierne.

Ruters bærekraftstrategi ble lansert i 2018. I 2019 etablerte Ruter et målstyringshierarki som omfattet både Ruters bærekraftmål og forretningsmål, som ble tatt i bruk fra og med januar 2020. I 2020 ble Ruters langsiktige strategi «Målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet» vedtatt.

Ruters bærekraftsstrategi

FNs bærekraftmål dreier seg om klima og miljø, sosiale forhold og økonomisk utvikling. Målene er grunnlaget for Ruters bærekraftstrategi.

Som kollektivselskap kan Ruter bidra til en bærekraftig utvikling på flere måter:

 • Kollektivtrafikkens løsninger er sentrale når klima- og miljøbelastning fra persontransport skal reduseres
 • Gode, inkluderende persontransportløsninger er viktig både for den enkelte og for at samfunnet skal fungere
 • Effektiv mobilitet handler om god forvaltning av areal

Etter en omfattende intern prosess definerte Ruter åtte av FNs 17 bærekraftmål som spesielt relevante for selskapet. Det er mål som Ruter kan påvirke, og områder hvor forventningene fra omverden er spesielt store. Mål 17 «samarbeid for å nå målene» er sentralt fordi forutsetningen for å oppnå resultater. Vi samarbeider med mange ulike aktører, som myndigheter, kunder, eiere, næringsliv, operatører, interesseorganisasjoner og andre mobilitetselskaper.

Utvikling av bærekraftstrategien

Arbeidet med prioritering av bærekraftmålene og utvikling av Ruters strategi for bærekraft besto av tre løp:

 • En intern arbeidsgruppe som systematisk vurderte de 17 bærekraftmålene med 169 delmål, og foreslo åtte bærekraftmål som Ruter har betydelig mulighet til å påvirke, gjennom sin forretningsvirksomhet og verdikjede
 • Involvering av hele organisasjonen i aktiviteter både på individnivå og med alle fagenhetene. Over 300 forslag til tiltak ble vurder i strategiprosessen.
 • Styret, ledergruppen og områdeledere diskuterte Ruters posisjon og strategi innen bærekraft, og potensielle konsekvenser. Det ble også gjennomført møter og workshops viktige interessenter som blant annet Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og operatørene.

Til slutt ble åtte bærekraftmål valgt, og vi stilte oss selv spørsmålene:

 • Hva er vesentlig for at Ruter skal gjennomføre sitt samfunnsoppdrag?
 • Hvor har Ruter har størst påvirkning?

Ruter har prioritert åtte bærekraftmål

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle

Veitrafikk er en viktig kilde til forurensning og støy. Mange steder i Oslo-regionen er luftkvaliteten dårlig, og i løpet av vinteren blir en stor del av befolkningen i Oslo og Akershus utsatt for høye konsentrasjoner av luftforurensning. Dette øker risikoen for luftveisinfeksjoner, lungesykdommer, hjerte- og karsykdommer og kreft.

Ruter kan bidra til forbedringer. For det første ved å redusere trafikkbelastningen ved ha et tilbud som gjør at flere velger kollektivtrafikk, sykkel og gange fremfor å kjøre egen bil. Dessuten betyr Ruters Utslippsfri 2028-strategi at all trafikk i Ruters regi skal være elektrisk drevet i løpet av 2028.

Ruter ønsker å bidra til folkehelsen ved å legge til rette for økt fysisk aktivitet, ved å se på hvordan tilbudet av transporttjenester kan ses i sammenheng med sykkel og gange. Et tredje viktig område for Ruter er å bidra til stadig tryggere trafikk i hovedstadsområdet.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Ruter har en viktig oppgave i å tilby innbyggerne en trygg og effektiv reise til og fra jobb og skole. Et godt kollektivtilbud er avgjørende for at arbeidsmarkedet skal fungere.

Å stille krav om og bidra til anstendig arbeidsforhold og respekt for menneskerettighetene gjennom hele Ruters verdikjede er en annen viktig måte for Ruter å bidra til dette målet.

Innovasjon og infrastruktur

Å styrke og forbedre dagens kollektivtrafikk er viktig, men for å få til store forbedringer må vi også jobbe med innovasjon. Det gjelder også infrastrukturprosjekter og byutvikling. Digitalisering, teknologi og innovasjon kan bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer knyttet til persontransport.

Mindre ulikhet

Ruters tilbud skal være for alle, også reisende med funksjonshemming. Dessuten skal vi ha priser som betyr at alle har råd til å reise med oss.

Bærekraftige byer og samfunn

Trafikkproblemer er en betydelig utfordring i de fleste store byer. Dette reduserer innbyggernes livskvalitet, belaster miljøet og klimaet og har store økonomiske konsekvenser.

Bedre kollektivtransport, sammen med sykkel og gange og restriktive tiltak på bil er de viktigste tiltakene. Ruter vil tilby enda bedre mobilitetsløsninger i årene som kommer, med høyere frekvens og mindre utslipp. Da blir det lettere å bruke og bo i hele regionen; det vil bli mer plass til mennesker og byliv, mindre støy og bedre luft.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk er å forbruke mindre. Ansvarlig produksjon innebærer redusert energi- og ressursforbruk, miljøpåvirkning og klimagassutslipp knyttet til vareproduksjon. Kravene Ruter stiller til markedet og egen drift skal bidra til å redusere miljø- og klimafotavtrykket til persontransport. Ruters viktigste bidrag er også for dette målet å tilby et alternativ til privatbilisme.

Stoppe klimaendringene

Ruters viktigste bidrag til klimaarbeidet er å flytte reisende over fra privatbil til buss, båt og skinnegående trafikk. Samtidig må vi kutte klimagassutslippene fra egne transportmidler. Ruters strategi Utslippsfri 2028 skal realisere målet om at all trafikk i Ruters regi skal være utslippsfri i løpet av 2028.  Ruter vil bidra til at hele verdikjeden kutter sine klimagassutslipp, som for eksempel å redusere utslipp fra bygg- og anleggsarbeider når vi bygger ut infrastruktur.

Ruter må dessuten tilpasse driften av kollektivtilbudet klimaendringer som allerede har skjedd, og er i ferd med å skje.

Samarbeid for å nå målene

Bærekraftmålene er et samarbeidsprosjekt. Ruter vil legge til rette for godt samarbeid med eierne, myndigheter, næringslivet, operatører, kunder og andre for å lykkes med omstillingen av persontransporten i regionen. Erfaringene vi gjør oss vil vi dele så de blir til nytte for andre og dermed gir større effekt. Hvordan Ruter samarbeider med ulike interessenter kan du lese om <a href=»https://aarsrapport2021.ruter.no/no/om-ruter/interessentdialog»>her</a>.

Målstyring etter bærekraftmålene

Gjeldende fra og med 2020 tok Ruter i bruk et nytt målstyringshierarki hvor de åtte av FNs bærekraftmål som Ruter har prioritert, har en sentral plass. Målstyringshierarkiet benyttes til månedlig rapportering til styret og eiere.

En tydelig forventning i Eierstrategien om at Ruters virksomhet skal skje i henhold til FNs bærekraftmål lå til grunn for arbeidet med å utvikle målstyringshierarkiet. Mål og nøkkelresultater ble utarbeidet ved bred involvering av organisasjonen. Viktige spørsmål var:

 • Hva bør Ruters ambisjon knyttet til hvert bærekraftmål være?
 • Hvilke indikatorer er relevante for hvert bærekraftmål; kan vi bruke indikatorer vi allerede benytter?
 • Skal alle bærekraftmålene behandles likt, eller er noen viktigere enn andre?

Indikatorene vurderes årlig, for å sikre at tiltakene som settes i verk best mulig bidrar til å realisere Ruters overordnede mål: å levere bærekraftig bevegelsesfrihet.

Ruters målhiearki