Ruters målbilde

Ruter skal tilby innbyggerne i vår region bærekraftig bevegelsesfrihet, som gir friheten til å reise dit de vil, når de vil, uavhengig av den enkeltes forutsetninger, og på en bærekraftig måte. For å nå denne visjonen må vi bygge videre på dagens posisjon og tilbud med nye tjenester, løsninger og samarbeid. Det er en omfattende oppgave, men vi er allerede godt i gang.

Ruters strategiske retning 

Bærekraftig bevegelsesfrihet handler om å tilrettelegge for et godt liv, sosial rettferdighet og en god by- og regionsutvikling innenfor jordens tålegrenser. Ruters målbilde Bærekraftig bevegelsesfrihet fra 2020 beskriver Ruters overordnede strategiske retning, og hvordan vi fremover i enda større grad må ta innover oss at fremtidens mobilitet må innebære løsninger som er bærekraftige for miljøet, samfunnet og kundene i hovedstadsregionen – en visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet. Nøkkelementene for Ruters arbeid for bærekraftig bevegelsesfrihet kan oppsummeres i vårt strategiske rammeverk:

Kontinuerlig strategiarbeid 

Målbildet beskriver retningen for Ruters overordnede utvikling på lengre sikt, men gir i mindre grad svar på de konkrete valgene som må tas for å nå denne posisjonen. For eksempel skal vi tilby flere transportmuligheter, men vi beskriver ikke hvilke transportformer eller når. Hensikten bak denne utformingen er å gi målbildet fleksibilitet til å kunne tilpasses etter ny læring og endrede prioriteringer. De konkrete valgene for hvordan målbildet skal nås tas best som en del av Ruters kontinuerlige strategiprosess, som vi nå jobber med å videreutvikle og styrke.  

Mye har endret seg siden målbildet ble ferdigstilt i 2020, men de overordnede utviklingstrekkene som arbeidet tok utgangspunkt i gjelder fortsatt, og vi mener at målbildet står seg godt som rettesnor for Ruters utvikling fremover. 

Foto: Ruter As / Redink, Hampus Lundgren

Flere transportmuligheter og et mer fleksibelt tilbud  

En viktig del av bærekraftig bevegelsesfrihet er at Ruter skal tilby flere transportmuligheter i vårt grensesnitt for å gi innbyggerne flere valgmuligheter og mer fleksibilitet. I løpet av 2021 har vi fortsatt arbeidet med å teste, pilotere og utvide tilbudet innen mikromobilitet. For eksempel har Oslo Bysykkel blitt tilgjengeliggjort i Ruter-appen, og med det har vi lagt grunnlag for videre samarbeid og et tettere integrert tilbud.  Ruter har testet mikromobilitet i Bærum, og piloteringen inkluderer nå også Asker, Lørenskog og Ski mobilitetspunkt i Nordre Follo. Gjennom pilotene har vi i samarbeid med leverandøren Tier og de aktuelle kommunene har testet ulike tjenestemodeller, og opparbeidet innsikt som har muliggjort tjenesteforbedringer. Fremover vil dette fortsette, med mål om tilby mikromobilitetsløsninger til flere geografiske områder gjennom Ruter-appen.  

I 2021 har vi utvidet pilotering og utvikling av bestillingstransport, både områdedekkende bestillingstransport tilgjengelig for alle og aldersvennlig bestillingstransport spesifikt tilrettelagt for de over 67 år i Oslo. Erfaringene har vært gode, og fremover vil Ruter se på muligheten for å kombinere fleksibel bestillingstransport med det ordinære, faste rutenettverket, Dette viser hvordan Ruter er på vei mot å levere på målbildet om å tilby innbyggerne attraktive tjenester gjennom flere transportmuligheter og et mer personlig tilpasset tilbud.

Lanseringen av den nye Ruter-appen har også vært en viktig milepæl i veien i retning målbildet. Appen skal være inngangsportalen til et helhetlig mobilitetstilbud og gi brukerne en mer personlig brukeropplevelse gjennom tilpassede reiseforslag og informasjon. For å levere på dette var det nødvendig med en større oppgradering av appen og de bakenforliggende tekniske systemene, samt å kombinere funksjonaliteten som tidligere lå i to forskjellige apper (Ruter Reise og Ruter Billett) i én app. Lanseringen av den nye Ruter-appen i juni 2021 bidro til at vi nå kan levere et mer helhetlig tilbud og en mer personlig tilpasset brukeropplevelse. 

På vei mot utslippsfri transport 

Ruter skal gi levere bærekraftig bevegelsesfrihet til innbyggerne i vår region, et helhetlig tilbud av bærekraftige mobilitetsformer. For å oppnå dette skal vi tilby nye bærekraftige transportmuligheter, men vi må også fjerne utslipp fra det eksisterende transporttilbudet.  

Målet er at hele mobilitetstilbudet skal være utslippsfritt innen 2028, og vi er på god vei. Siden starten i 2017 med pilotering av seks el-busser har Ruter jobbet løpende med å fase inn elektriske busser og minibusser. Innen april 2022 skal nesten hele bussparken for område Oslo Sør elektrifiseres, og andelen el-busser vil da være nesten 40% i Oslo og 22% totalt i Ruters tilbud. I 2021 ble det inngått ny kontrakt for område Indre by som innebærer innfasing av elektriske busser i 2023. Da vil alle bussene som kjører i Oslo være elektriske. I 2019 og 2020 ble Nesodden-fergene elektriske, og den første av fem elektriske båter som skal betjene Ruters båttilbud i Indre Oslofjord ankom Oslo i desember 2021. Fra sommeren 2022 vil alle de fem øybåtene være i drift, og erstatter da dagens dieseldrevne båter.  

Elektrifiseringen Ruters buss- og båt-tilbud betyr renere luft, mindre støy og lavere klimagassutslipp, og er et viktig steg på veien mot bærekraftig bevegelsesfrihet.   

Smart bruk og deling av data 

En forutsetning for å nå målsetningen om å levere bærekraftig bevegelsesfrihet er at selskapet evner å utnytte tilgjengelig data på en bedre måte, drive en stadig mer datadrevet tjenesteutvikling og jobbe smartere sammen med andre aktører. Ruter skal skaffe, lagre, forvalte, dele og analysere data for å skape innsikt og attraktive tjenester.  

I fremveksten av nye, helhetlige mobilitetsløsninger får data en ny og viktigere betydning, og det er strategisk viktig for Ruter å sørge for god flyt av data mellom ulike aktører for å bidra til innovasjon, god tjenesteutvikling og å løse viktige samfunnsoppgaver.  

Den 15. juni 2021 vedtok styret i Ruter prinsipper for ekstern deling av data. Prinsippnotatet består av åtte prinsipper og legger til grunn en proaktiv og åpen holdning til deling av data, og er et verktøy for å sikre at data deles eksternt i tråd med våre overordnete målsetninger.  

Mann og gutt på holdeplass med elsparkesykkel.