Eiendeler

Ruter Konsern Ruter As
Tall i 1 000 kr. Noter 2021 2020 2019 2021 2020 2019
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler 4 226 612 223 252 193 732 210 734 213 255 188 892
Sum immaterielle eiendeler 226 612 223 252 193 732 210 734 213 255 188 892
Varige driftsmidler
Bygninger og eiendommer 4 169 856 161 795 160 181 11 419 16 93
Billettsystem og inventar 4 59 195 63 935 73 603 59 195 63 362 72 547
Sum varige driftsmidler 229 051 225 730 233 784 70 614 63 378 72 640
Fiansielle anleggsmidler
Investeringer aksjer i datterselskap 6 0 0 0 73 462 73 462 163 620
Lån til foretak i samme konsern 12 0 0 0 96 158 103 158 25 000
Investeringer i aksjer og andeler 6 96 96 96 96 96 96
Sum finansielle anleggsmidler 96 96 96 169 716 176 716 188 716
SUM ANLEGGSMIDLER 455 758 449 077 427 611 451 063 453 349 450 248
OMLØPSMIDLER
Varer
Varelager 500 519 383 500 519 383
Fordringer
Kundefordringer 207 107 390 077 167 984 206 701 389 765 167 977
Andre kortsiktige fordringer 7 227 923 128 058 84 468 226 581 125 948 83 672
Sum fordringer 435 030 518 135 252 452 433 282 515 713 251 650
Bankinnskudd og kontanter
Bankinnskudd og kontanter 8 2 029 419 1 662 413 2 119 306 1 997 536 1 599 932 2 027 929
SUM OMLØPSMIDLER 2 464 949 2 181 067 2 372 141 2 431 318 2 116 165 2 279 961
SUM EIENDELER 2 920 707 2 630 144 2 799 752 2 882 381 2 569 514 2 730 209

Egenkapital og gjeld

Ruter Konsern Ruter As
Tall i 1 000 kr. Noter 2021 2020 2019 2021 2020 2019
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 9 120 120 120 120 120 120
Overkurs 187 484 187 484 187 484 187 484 187 484 187 484
Annen innskutt egenkapital 0 0 0 816 816 816
Sum innskutt egenkapital 187 604 187 604 187 604 188 420 188 420 188 420
Opptjent egenkapital 9 620 877 551 690 648 458 598 306 515 202 603 932
Minoritetsintesser 2 356 1 996 1 739 0 0 0
SUM EGENKAPITAL 810 837 741 290 837 801 786 727 703 622 792 352
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 10 43 127 89 226 67 569 37 157 80 599 59 175
Utsatt skatt 13 3 397 3 253 3 111 0 0 0
Sum avsetning for forpliktelser 46 524 92 479 70 680 37 157 80 599 59 175
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 14 101 700 107 350 0 101 700 107 350 0
Gjeld til konsernselskap 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld 60 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334
Sum annen langsiktig gjeld 101 760 108 684 1 334 103 034 108 684 1 334
SUM LANGSIKTIG GJELD 148 283 201 163 72 014 140 191 189 283 60 508
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 759 874 634 311 882 638 758 618 629 158 876 005
Betalbar skatt 13 1 388 1 228 592 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24 225 22 123 20 712 23 701 21 545 20 155
Øvrig kortsiktig gjeld 1 176 100 1 030 028 985 997 1 173 145 1 025 906 981 189
SUM KORTSIKTIG GJELD 1 961 587 1 687 691 1 889 938 1 955 463 1 676 608 1 877 349
SUM GJELD 2 109 870 1 888 853 1 961 952 2 095 654 1 865 891 1 937 857
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 920 707 2 630 144 2 799 752 2 882 381 2 569 514 2 730 209
Signaturer fra Ruter styret