Eierstyring og selskapsledelse

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Ruter As tar utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse», utarbeidet av norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)2. Anbefalingen består av 15 punkter. I dette prinsippdokumentet gjøres det rede for hvordan Ruter har innarbeidet og følger opp denne anbefalingen.

Ettersom aksjene i selskapet ikke er gjenstand for regelmessig omsetning, og Ruter ikke skal arbeide for økonomisk vinning som formål, er enkelte deler av NUES’ anbefaling ikke relevant for Ruter. Dette gjelder bl.a. omtalen av utbytte, omsettelighet av aksjer og selskapsovertakelse. For punkter der styringen av Ruter er innrettet på en slik måte at den avviker fra anbefalingen, er dette beskrevet.

Utover NUES’ anbefaling ligger også Oslo kommune og Viken fylkeskommunes prinsipper for eierstyring til grunn for styringen av selskapet. Føringene er beskrevet i byrådssak 273/11: «Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper», og fylkestingssak 43/2020: «Eierskapsmelding 2020 for Viken Fylkeskommune».

NUES anbefaling består av 15 temaer:

 • Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
 • Virksomhet
 • Selskapskapital og utbytte
 • Likebehandling av aksjeeiere
 • Aksjer og omsettelighet
 • Generalforsamling
 • Valgkomité
 • Styret, sammensetning og uavhengighet
 • Styrets arbeid
 • Risikostyring og intern kontroll
 • Godtgjørelse til styret
 • Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
 • Informasjon og kommunikasjon
 • Selskapsovertakelse
 • Revisor

1.1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets skal påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse. Styret har ansvaret for å realisere eiernes mål med Ruter ved å forvalte og organisere selskapets ressurser på en optimal måte og føre tilsyn med daglig ledelse og drift.

Selskapets formål er beskrevet i eierstrategien. Selskapet skal legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem i Oslo og Ruters ansvarsområde i Viken.

Oppdraget ivaretas gjennom kjøp, utvikling, planlegging, samordning, markedsføring og utvikling av tjenester og produkter. Innenfor gitte økonomiske rammer skal tilbudet svare på de samferdselspolitiske målene som Oslo kommune og Viken fylkeskommune har satt for kollektivtrafikken.

Som aksjeselskap er Ruter ansvarlig for å drive i økonomisk balanse, noe som gjøres ved å følge trafikk-, inntekts- og kostnadsutviklingen og tilpasse tjenestetilbudet etter dette. Selskapet har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, og skal ikke dele ut utbytte.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere fastsetter mål og rammer for selskapets virksomhet gjennom vedtekter, eierstrategi og generalforsamlingsvedtak.

Ruters visjon er: «Bærekraftig bevegelsesfrihet». En slik visjon forutsetter god eierstyring og selskapsledelse. For å bidra til at befolkningen får den bevegelsesfriheten de ønsker, samtidig som man oppnår en bærekraftig omstilling er det avgjørende med godt samarbeid. I denne sammenheng mellom eierne, styret og ledelsen, og videre med de ansatte og selskapets interessenter.

God eierstyring og selskapsledelse skal bidra til å redusere risiko, sikre en bærekraftig verdiskapning og utvikle et stadig bedre mobilitetstilbud i Oslo og Ruters ansvarsområde i Viken slik at de overordnede målene nås.

Ruters verdier er definert som åpen, nytenkende, pålitelig og samhandlende. Disse verdiene skal bidra til å bygge en felles kultur og et felles verdigrunnlag i selskapet, og skal være en rettesnor for alle beslutninger og handlinger som tas.

Etisk regelverk
Ruters etiske regelverk omhandler regler om bl.a. habilitet, forretningsetiske forhold, gaver og andre fordeler og varslingsrutiner. De etiske reglene gjelder alle Ruters ansatte, samt styrets medlemmer. Det er også utarbeidet handlingsregler for Ruters leverandører som gir klare signaler om hvilke forventninger Ruter har til leverandørenes verdier og deres opptreden overfor Ruter og selskapets ansatte. Det er laget et e-læringsprogram knyttet til Ruters etiske regler som alle Ruters ansatte skal gjennomføre.

1.2 Virksomhet

Om selskapet
Ruter As ble etablert som felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus 01.01.2008. Selskapet overtok samtidig funksjonene til AS Oslo Sporveier (Sporveien) og Stor-Oslo Lokaltrafikk as (SL). Oslo kommune eier 60 prosent og Viken fylkeskommune 40 prosent av aksjene. Ruter As er lokalisert i Dronningens gate 40 og i kundesenteret på Ruter S på Jernbanetorget, i Oslo sentrum.

Konsernet omfatter morselskapet Ruter As, Oslo og Akershus Trafikkservice AS, Persveien eiendom 1 AS, Persveien 23 AS, Persveien 34/36 ANS, Trafikanten AS, Oslo Sporveier AS og Stor-Oslo Lokaltrafikk as. De tre sistnevnte selskapene er sovende selskaper opprettet kun for å ivareta foretaksnavnene, logoer og varemerker.

Selskapets virksomhet
I Ruters vedtekter § 3 er selskapets virksomhet beskrevet som følger:

«Selskapet skal legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem for hele Oslo- og Akershusregionen. Selskapet skal planlegge, administrere, kjøpe og markedsføre transporttilbudet i Oslo kommune og Akershus fylke, og kjøpe kollektive transporttjenester med grunnlag i bevilgninger fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Selskapet skal tilby ruteopplysningstjenester og markedsføring, informasjon og produktutvikling knyttet til sine tjenester. Selskapet kan også drive annen virksomhet som er tilknyttet eller støtter kjernevirksomheten. Selskapet skal ikke eie eller kjøpe fast eiendom eller annet formuesgode av vesentlig verdi uten at dette er forelagt eierne.

Selskapet skal bidra til at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune når sine politiske mål for samferdselspolitikken, også i de tilfeller oppfyllelse av slike mål ikke bidrar til et optimalt økonomisk resultat for selskapet.

Selskapet har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning. Selskapet skal ikke dele ut utbytte.»

Eierstrategien for Ruter pålegger selskapet å drive virksomheten i henhold til FNs bærekraftsmål, og bærekraftsmålene er fullt ut integrert i Ruters målstyring. Ruter arbeider systematisk med forbedringer for klima, miljø, menneskerettigheter, anstendig arbeid og miljøspørsmål i hele verdikjeden av selskapets virksomhet. Selskapet er omfattet av Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022. Det innebærer en plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden. Selskapets innretning for å imøtekomme kravene i åpenhetsloven er ivaretatt og innarbeidet i selskapets anskaffelsesstrategi og handlingsregler.

System for målstyring
Ruters visjon angir retning for selskapets overordnede strategi. Selskapet har etablert Målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet, som definerer det strategiske rammeverket for videre tjenesteutvikling. Ruters overordnede mål synliggjør hva vi ønsker å oppnå overfor våre kunder og omgivelser gjennom vår virksomhet:

 • Tilby attraktiv mobilitet
 • Bidra til bærekraftige byer og samfunn
 • Fortjene tillit og oppslutning

De overordnede målene, sammen med tilhørende styringsindikatorer, skal benyttes til å sette resultatmål, og følge opp måloppnåelse for selskapet. Styringsindikatorene er utledet fra eiernes målsetninger med selskapet, målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet og bærekraftstrategien. Selskapets overordnede mål er fastsatt for et lengre tidsperspektiv, mens styringsindikatorene evalueres og oppdateres årlig.

Årlige leveranseavtaler
Oslo kommune og Viken fylkeskommune har flere roller overfor selskapet, henholdsvis som eiere og tilskuddsytere, i form av tjenestekjøp av mobilitetstjenester og tilskudd til persontransport for det gjeldende budsjettåret.

Som en del av tjenestekjøpet inngår Oslo kommune og Viken fylkeskommune årlig hver sin leveranseavtale med Ruter, som regulerer samarbeidsformen mellom partene. Avtalene angir overordnede mål og prinsipper for kjøp av tjenester og tilskudd til persontransport, og beskriver partenes gjensidige forpliktelser og rettigheter som gjelder leveranser og årlig godtgjørelse. Leveranseavtalen gir dermed føringer for hvilke utredninger, prosjekter og andre leveranser Ruter skal prioritere.

Risikoprofil
Selskapets oppdaterte risikotoleranse ble definert og vedtatt av Ruters styre 26.04.2020 i Policy for internkontroll og risikostyring i Ruter As. Selskapets risikostyringsfunksjon og kontrollmiljø sikrer en kontinuerlig vurdering av selskapets risikoprofil opp mot vedtatt risikotoleranse.

Arbeidsmiljø
Ruter skal sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for sine ansatte. Ansvar for helse, miljø og sikkerhet er derfor beskrevet i Ruters personalhåndbok. Det er også satt ned et arbeidsmiljøutvalg, som er et frittstående, besluttende og rådgivende organ, som har som sin hovedoppgave å medvirke til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Som en del av arbeidsgivers ansvar ligger utarbeidelse av rutiner og retningslinjer for å sikre egen drift, egne ansatte og eget nærmiljø mot ulykker.

Som arbeidsgiver er Ruter opptatt av likestilling av de ansatte, og mulige fremtidige ansatte, innenfor aktiviteter som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering (jfr. Diskrimineringsloven).

Ruter er en aktiv IA-bedrift. Ruter forplikter blant annet selskapet til å drive forebyggende HMS-arbeid og tilrettelegge for at færre ansatte får sykefravær. Selskapet skal også sikre at sykmeldte raskere kommer tilbake i arbeid. Ruter har bedriftshelsetjeneste som tilbyr tett oppfølging av arbeidsmiljøet, gjennomføring av arbeidsplassundersøkelser og vurdering av risiko for helsefare. Ruter har også tegnet helseforsikring for sine ansatte.

Det er etablert en varslingsordning, hvor den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om eventuelle kritikkverdige forhold, og det er opprettet varslingsprosedyrer som angir hvordan varsler skal behandles. Formålet med varslingsordningen er å øke tilliten til Ruter som arbeidsgiver, forebygge misligheter og kritikkverdige forhold og utvikle etiske verdier og holdninger blant Ruters ledere og ansatte. Det er inngått avtale med en uavhengig tredjepart som blant annet gir mulighet for anonym varsling.

1.3 Selskapskapital og utbytte

Egenkapital
Egenkapitalen i morselskapet består pr. 31.12.2021 av en aksjekapital på 120 000 kroner i form av 1200 aksjer pålydende 100 kroner, et overkursfond på 187 mill. kroner, annen innskutt egenkapital på 816 000 kroner og annen egenkapital på 598 millioner kroner. Total egenkapital i morselskapet var 787 millioner kroner, 811 for konsernet noe som gir en egenkapitalandel av totalkapitalen på 33 prosent etter korrigering for gjennomstrømningsposter (Oslopakke 3 og Belønningsmidler).

Styret vedtok i 2017 at egenkapitalen i selskapet over tid bør ligge på rundt 20 prosent av totalkapitalen etter korrigering for gjennomstrømningsposter. Bakgrunnen for vedtaket er at dette er et nivå som er solid nok til å sikre en forsvarlig fremtidig drift og vekst i selskapet, samtidig som man ikke kapitaliserer selskapet på bekostning av tilbudet til kundene. Egenkapitalen er planlagt redusert i 2022, og vil reduseres ned mot 20 prosent i kommende økonomiplanperiode. Konsekvensene av covid-19 tas med i vurderingen når planen for kommende periode legges.

Utbytte
I henhold til Ruters vedtekter § 3, skal det ikke deles ut utbytte. Selskapet har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at Oslo kommune og Viken fylkeskommune når sine mål for samferdselspolitikken.

Ruter skal drives innenfor økonomiske gitte rammer, og i utgangspunktet med et lite positivt resultat, men slik at realverdien av egenkapitalen opprettholdes. Det årlige overskuddet overføres derfor til den frie egenkapitalen for å sikre at egenkapitalen over tid opprettholdes.

Som følge av Ruters virksomhet og offentlig eierskap, vurderes NUES anbefaling om kapitalforhøyelse på nåværende tidspunkt ikke å være relevant for Ruter.

1.4 Likebehandling av aksjeeiere

Likebehandling av aksjeeiere
Ruter har to aksjonærer; Viken fylkeskommune og Oslo kommune. Det etterstrebes å likebehandle disse i alle sammenhenger.

Det avholdes jevnlige kontaktmøter mellom Ruter og Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Møtene har ikke vedtaksmyndighet, men skal sikre god dialog om drift og utvikling av selskapet.

NUES anbefaling omkring ulike aksjeklasser og emisjon ansees ikke å være relevant for Ruter, ettersom aksjene ikke er omsettbare.

Transaksjoner med nærstående
I henhold til punkt 3.1 i aksjonæravtalen har eierne mulighet, dersom de er enige om det, til å invitere ytterligere eiere inn i Ruter gjennom emisjon eller aksjesalg. For øvrig har Oslo kommune og Viken fylkeskommune ikke adgang til å overdra sine aksjer i Ruter.

Ruter har foretatt transaksjoner med nærstående parter som en del av ordinær drift. De vesentligste transaksjonene er salg av transporttjenester til Oslo kommune og Viken fylkeskommune. For mer informasjon om nærstående parter, se note 15 i regnskapet.

1.5 Aksjer og omsettelighet

På dette punktet avviker Ruter fra NUES anbefaling. På grunn av det offentlige eierskapet ansees NUES punkt om aksjer og omsettelighet ikke å være relevant for Ruter.

1.6 Generalforsamling

Eierne utøver sin myndighet overfor Ruter gjennom generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling avholdes årlig innen utgangen av april. Generalforsamlingen innkalles skriftlig av styret. Innkallingen skal være sendt senest en uke før møtet avholdes og skal angi tid og sted, samt dagsorden for møtet. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i loven og vedtektene. Aksjeeierne har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen i henhold til aksjeloven § 5-11.

Følgende saker skal alltid legges frem for generalforsamlingen:

 • saker som fremkommer av Aksjelovens § 5-5
 • vesentlige endringer i selskapets driftsforutsetninger, herunder vesentlig endringer i etablerte vilkår for Oslo kommune og Viken fylkeskommunes overføring av midler, med mindre den ene parten har påtatt seg å dekke kostnadene ved endringen (jf. punkt 4.1 i aksjonæravtalen)
 • vesentlige endringer i styringsmekanismen mellom eierne og selskapet (jf. aksjonæravtalen punkt 3.6)

Generalforsamlingens vedtak er bindende og forplikter styret i dets videre arbeid.

Dersom det ikke oppnås enighet i styret i en viktig sak, skal saken forelegges for generalforsamlingen til avgjørelse dersom det kreves av en av aksjeeierne eller av et av de aksjeeiervalgte styremedlemmene (jf. vedtektene §7).

Deltakelse på generalforsamlingens møter
Styreleder og administrerende direktør plikter å møte i generalforsamlingen, hvor de også har talerett. Ved gyldig forfall skal det utpekes en stedfortreder. Andre styremedlemmer kan være til stede på generalforsamlingen. 

Ekstraordinær generalforsamling
Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor som reviderer selskapets årsregnskap, eller en av aksjeeierne skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Dersom samtlige aksjeeiere samtykker til at det skal holdes ekstraordinær generalforsamling, kan generalforsamlingen holdes uten vedtak fra styret. 

1.7 Valgkomité

Ruter har vedtektsfestet at det skal være en valgkomité. I vedtektenes § 8 er valgkomitéens sammensetning og oppgaver definert som følger:

«Generalforsamlingen skal velge en valgkomité bestående av fire medlemmer, herunder lederen. Medlemmene skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Tjenestetiden er to år. Tjenestetiden for to medlemmer utløper hvert år. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer og fastsettelse av styrets godtgjørelse. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styrets leder og administrerende direktør skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir endelig innstilling. Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens godtgjørelse basert på styrets innstilling.»

1.8 Styret, sammensetning og uavhengighet

Styre
Ruters styre skal, i henhold til punkt 3.3 i aksjonæravtalen, bestå av fem medlemmer oppnevnt av eierne. Av disse skal Oslo kommune utpeke tre medlemmer og Viken fylkeskommune utpeke to medlemmer. Dersom en eller begge eierne ønsker det, kan det oppnevnes et personlig varamedlem for hvert av styremedlemmene. Det skal i tillegg velges to styremedlemmer og to observatører til styret av og blant de ansatte.

Med mindre partene blir enige om noe annet skal funksjonstiden for styrets medlemmer, samt for styrets leder og nestleder, være to år.

Selskapets styremedlemmer skal ha bred samfunnsmessig og forretningsmessig erfaring, og sammensetningen av medlemmene skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold.

1.9 Styrets arbeid

Styrets ansvar er å realisere eiernes formål med selskapet ved å forvalte og organisere selskapets ressurser på en optimal måte og føre tilsyn med daglig ledelse og drift.

Det er vedtatt en instruks for styret i Ruter As. Styreinstruksen gir en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, og angir regler for innkalling og møtebehandling innenfor rammen av aksjeloven og selskapets vedtekter.

Instruksen fastsetter at styret, basert på de til enhver tids overordnede mål og strategier for Ruter, årlig skal utarbeide en plan for styrets arbeid. Ved utarbeidelse av ny langtidsplan evaluerer styret samtidig sitt arbeid i det foregående året.

Styret avholdt 6 styremøter, 1 ekstraordinært møte og 3 styreseminarer i 2021.

Styrets oppgaver
Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, jf. Aksjeloven § 6-12, inklusiv ansettelse og oppsigelse av daglig leder og utarbeidelse av instruks for denne. De viktigste oppgavene til styret er definert i styreinstruksen.

Fullmakter
Selskapets firma tegnes av styreleder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap. Dette innebærer at styret som helhet alltid er legitimert til å inngå avtaler på vegne av selskapet. Styret har også meddelt prokura til administrerende direktør og økonomidirektør som stedfortreder for administrerende direktør.

I Ruter er det styret som sitter med samtlige fullmakter. Styrets fullmakter følger dels direkte av aksjeloven og dels av de føringer selskapets generalforsamling til enhver tid gir.

Styret har gitt administrerende direktør fullmakt til å treffe beslutninger knyttet til Ruters daglige ledelse innenfor årlig budsjett (drift og investering). Fullmakter til øvrige ansatte i Ruter er videredelegert fra dette nivået selv om det ikke står spesifikt nevnt i den enkeltes fullmakter. Administrerende direktørs fullmakter reguleres i sin helhet i Instruks for administrerende direktør i Ruter As.

Administrerende direktør avgjør selv om, og i hvilket omfang, fullmakter skal gis til øvrige ansatte i Ruter. Administrerende direktør har likevel ikke anledning til å delegere hele sin fullmakt. Enhver fullmakt som gis skal ha en saklig og/eller beløpsmessig grense og fullmakten skal dessuten være nødvendig, forsvarlig og dokumenterbar. En fullmakt skal være skriftlig og det skal fremgå direkte av fullmakten hvorvidt fullmektigen kan delegere fullmakten videre eller ikke. For at en fullmakt skal tre i kraft, må den være signert av både fullmaktsgiveren, økonomidirektør og fullmektigen.

Kompensasjonsutvalg
Ruters styre har etablert et kompensasjonsutvalg som skal bistå styret i å utarbeide vederlagsordninger for administrerende direktør.

Administrerende direktør
Administrerende direktør skal lede Ruter slik at det legges et godt grunnlag for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem for hele Oslo og Ruters område i Viken. Administrerende direktør skal sikre økonomisk balanse og trygghet for virksomhetens medarbeidere.

Nærmeste overordnede til administrerende direktør er selskapets styre. Utenom styremøtene rapporterer administrerende direktør til styrets leder.

Det er utarbeidet en egen instruks for administrerende direktør, vedtatt av styret 9. februar 2016, sist revidert 31. oktober 2019.

1.10 Risikostyring og internkontroll

Det er styret og administrerende direktør som er ansvarlig for at virksomheten og forvaltningen av selskapets- og fellesskapets midler er under betryggende kontroll. Styrets ansvar og oppgaver når det gjelder forvaltning og tilsyn med selskapet, fremgår blant annet av Aksjelovens §§ 6-12 og 6-13.

I Ruters eierstrategi, sist oppdatert 26.04.2019, står det at: «Selskapet skal sørge for et effektivt internkontrollarbeid med tiltak, rutiner og systemer som sikrer en forsvarlig økonomistyring og oppfølging av internkontrollen i selskapet».

Policy for internkontroll og risikostyring ble revidert og godkjent av styret 15. juni 2021. De fem bestanddelene i Ruters internkontroll er styrings- og kontrollmiljø, risikostyring, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon og oppfølging. Systematisk arbeid med internkontroll er en forutsetning for at Ruter skal kunne nå sine hovedmål og oppfylle sitt samfunnsansvar. Selskapet har en aktiv risikostyring på ulike nivåer, og rapporterer til styre og eiere om risiko for manglende måloppnåelse.

Helhetlig risikostyring og internkontroll er en integrert del av virksomhetsstyringen i selskaper. De fem bestanddelene i Ruters internkontroll ivaretas både gjennom første forsvarslinje i driften, og gjennom koordinerte prosesser mellom ulike kontrollfunksjoner i selskapet.

Ruter arbeider kontinuerlig for å hindre misligheter og korrupsjon, og som en del av dette iverksettes tiltak, rutiner og systemer som sikrer en forsvarlig økonomistyring og god internkontroll i selskapet.

Som en del av oppfølgingen av internkontrollen, gjennomfører Ruter årlige egenevalueringer i form av internkontrollundersøkelser. Resultatene, og en redegjørelse for internkontrollarbeidet, fremlegges for styret samtidig som årsregnskap og årsberetning.

Ruters administrasjon rapporterer månedlig til styret, Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Rapporten inneholder status og resultater for Ruters overordnede mål og nøkkelresultater, økonomirapportering, samt en vurdering av risiko for manglende måloppnåelse.

1.11 Godtgjørelse til styret

Valgkomiteen avgir forslag til generalforsamlingen om fastsettelse av styrets godtgjørelse. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til styret. Styrets leder og nestleder godtgjøres særskilt. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. 

For en oversikt over godtgjørelse til styret, administrerende direktør og revisor henvises det til note 3 i årsregnskapet.

1.12 Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Godtgjørelse til administrerende direktør
Styret har etablert et kompensasjonsutvalg for fastsettelse av lønn og annen kompensasjon for administrerende direktør. Utvalget bistår styret i forberedelsen av saker, men beslutninger fattes av det samlede styret.

Kompensasjonsutvalgets sammensetning og oppgaver
Kompensasjonsutvalget består av tre styremedlemmer, to aksjonærvalgte og en ansattvalgt. I tillegg er HR-direktør sekretær for utvalget. Sammensetningen er med på å sikre en grundig og uavhengig behandling av godtgjørelse til administrerende direktør.

Utvalgets oppgave er å holde seg orientert om vederlagsordninger for ledende ansatte, herunder pensjonsordninger, og å bistå styret i å utarbeide vederlagsordning for administrerende direktør.

Ledende ansatte
Administrerende direktør har fullmakt til å fastsette lønn og annen kompensasjon for Ruters øverste ledelse.

1.13 Informasjon og kommunikasjon

Ruter er omfattet av offentlighetsloven og skal dermed føre en journal etter reglene i arkivlovgivningen. Selskapets offentlige journal ligger på www.ruter.no og består av tre deler: Ruter generelt, kundesenterpost og skoleskyss/TT-post. Den generelle journalen legges fortløpende ut på denne siden. De andre journalene for skoleskyss-, TT- og kundehenvendelser utleveres på forespørsel.

Kontakt med eierne
Ruters eiere har ulike roller overfor selskapet. Deltakere og innhold i møter mellom Ruter og eierne skal gjenspeile og ivareta de ulike rollene på en hensiktsmessig måte.

Det er et kontinuerlig fokus i administrasjonen i Ruter på hvordan kontakten med Oslo kommune og Viken fylkeskommune skal skje, for at de ulike rollene i eierstyringen ivaretas på rett måte. Store deler av den administrative dialogen koordineres gjennom arbeidet med leveranseavtalene, og formaliseres gjennom statusmøter og administrative kontaktmøter.

Annen informasjon
Ruter utarbeider årsrapporter med grunnlag i aksjelovens og regnskapslovens krav. Rapportene publiseres på Ruters hjemmeside www.ruter.no. Her publiseres også annen relevant styringsinformasjon, samt rapporter om planer, utbyggingsprosjekter og andre saker som Ruter utreder.

1.14 Selskapsovertakelse

Ruter skal eies av Oslo kommune og Vikens fylkeskommune, og kan ikke bli overtatt av andre eiere gjennom oppkjøp. Ruter avviker dermed fra NUES anbefaling på dette punktet.

Dersom aksjonæravtalen sies opp, skal eierne sørge for at Ruter blir oppløst med virkning fra det tidspunkt avtalen ikke lenger gjelder. Ved oppløsningen skal eierne i størst mulig utstrekning tilordnes de eiendeler og de rettigheter vedkommende eier tilførte Ruter ved opprettelsen av selskapet, samt tilordnes de forpliktelser som naturlig kan sies å tilhøre vedkommende.

1.15 Revisor

Ruter har en ekstern, uavhengig revisor som er valgt etter en anskaffelsesprosess med grunnlag i lov om offentlige anskaffelser. 

Revisor deltar på styremøtet der årsregnskapet blir godkjent. Da gjennomføres det også et møte med styret uten administrasjonen til stede.