Regnskapsprinsipper

Ruter As ble etablert som administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Viken fra 1. januar 2008. Selskapet har ansvaret for å planlegge, bestille og markedsføre kollektivtilbudet i regionen, og er en sammenslåing av tidligere AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk AS. Selskapet er 60 % eid av Oslo kommune og 40 % av Viken fylkeskommune.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Alle tall er presentert i hele tusen kroner dersom ikke annet er nevnt.

Ordinære billettinntekter

Ordinære billettinntekter består av enkeltbilletter, 24-timersbilletter, 7-dagers billetter, 30-dagersbilletter, 365-dagers billetter, rufuskort, sesongbetonte billetter og refusjoner. Det vises til note 1. Billettinntektene kommer i hovedsak inn gjennom fem hovedstrømmer; mobilapp, forhandler, billettautomater, abonnement og operatører. Billettinntektene inntektsføres i henhold til kundens bruk.

Tjenestesalg, tilskudd og prosjektmidler

Ruter mottar midler fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune relatert til salg av transporttjenester. Midlene inntektsføres med 1/12 hver måned.

Statlige kompensasjonsmidler knyttet til bortfall av billettinntekter og merkostnader for smittevern og skoleskyss, som følge av koronaepidemien, er inntektsført som tilskudd uten mva. Midlene er utbetalt via Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

Ruter mottar også tilskudd fra Oslopakke 3 og den statlige belønningsordningen. Tilskuddene går til dekning av infrastrukturprosjekter og driftskostnader for å bedre kollektivtransporten i regionen. Mottatt tilskudd balanseføres som kortsiktig gjeld, og inntektsføres når kostnader knyttet til prosjektene påløper.

Videre mottar Ruter prosjektmidler fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune, samt andre aktører, til dekning av prosjektkostnader eller investeringer. Mottatte midler balanseføres som kortsiktig gjeld, og inntektsføres når kostnader knyttet til prosjektene påløper.

Andre inntekter

Andre inntekter består i hovedsak av gebyrer, reklameinntekter og leieinntekter. Inntektene sammenstilles med tilhørende kostnad og inntekstsføres løpende.

Kjøp av transporttjenester

Kjøp av transporttjenester består i hovedsak av kostnader til kjøring av buss, t-bane, trikk, båt, spesialskyss og oppdragskjøring. Disse kostnadsføres etterhvert som tjenesten leveres.

Valuta

Fordringer og gjeld, samt pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Omregningsdifferansen klassifiseres som annen finansinntekt eller -kostnad. Transaksjoner omregnes basert på gjeldende valutakurs.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler, mens øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Første års avdrag klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

Aksjer i datterselskap

Aksjer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden. Aksjene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

Andre aksjer

Andre aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

Varelager

Varelageret bokføres til anskaffelseskost og justeres for ukurans og utrangeringer i forbindelse med årlige tellinger.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det, for øvrige kundefordringer, en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Bankinnskudd og kontanter

Bankinnskudd og kontanter inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for lineære avskrivninger. Nedskrivning gjennomføres dersom verdifall forekommer og ikke vurderes som forbigående. Programvare nedskrives ved utrangering, eller dersom den erstattes av ny programvare.

Pensjon

Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønn og godtgjørelser. Ruter har to typer pensjonsordninger med følgende regnskapsmessig behandling:

Ytelsesbaserte pensjonsordninger

Ytelsesbaserte pensjonsordninger innebærer at Ruter har en forpliktelse til å dekke fremtidig pensjon for de som inngår i ordningen basert på ansattes sluttlønn. Ruter betaler en årlig premie som tilfører midler til ordningen med formål om å dekke forpliktelsen. Kostnader til ordningen beregnes etter en lineær fordeling av opptjening mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved pensjons- tidspunktet. Pensjonsforpliktelsen måles til nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsytelsene som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Beregningene er basert på en rekke aktuarmessige forutsetninger blant annet diskonteringsrente, fremtidig lønnsvekst, ytelser fra folketrygden, levealder og førtidspensjonering. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi og presenteres netto av pensjonsforpliktelser. Estimatavvik innregnes direkte i annen egenkapital. Netto pensjonsforpliktelse inneholder et estimat for påløpt arbeidsgiveravgift basert på underfinansieringen.

Endring i betingelser i pensjonsordningene (planendringer) innregnes i resultatregnskapet.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger

Innskuddsbaserte pensjonsordninger innebærer at Ruter betaler et årlig innskudd for de ansattes pensjonssparing, fastsatt som en andel av den ansattes lønn. Ordningen medfører ingen ytterligere fremtidig forpliktelse ovenfor den ansatte etter at det årlige innskuddet er betalt. Den fremtidige pensjonen for de ansatte vil avhenge av innskuddenes størrelse og avkastningen på pensjonssparingen. Kostnadene innregnes løpende når de påløper.

Operasjonell leasing

Operasjonelle leieavtaler resultatføres som driftskostnad som fordeles lineært over hele leieperioden.

Skatteplikt

Ruter er unntatt fra alminnelig skatteplikt etter skatteloven § 2-32, 1. ledd. Selskapet har ikke erverv som formål og deler ikke ut økonomisk overskudd til sine eiere. Effektivisering og samordning av kollektivtilbudet i Oslo og Viken er kjernevirksomheten til selskapet.

All omsetning i Konsentra AS har motpart i Ruter og selskapet er dermed ikke skattepliktig. Øvrige konsernselskap er skattepliktige.

Skattekostnaden i konsernets resultatregnskap omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres, i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

Kontantstrøm

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Ruter As og datterselskapene Konsentra AS, Trafikanten AS, AS Oslo Sporveier, Stor-Oslo Lokaltrafikk as, Oslo og Akershus Trafikkservice AS og eiendomselskapene Persveien Eiendom 1 AS, Persveien 23 AS og Persveien 34/36 Ans.

Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende
mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at
datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Datterselskapene balanseføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapene, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell mer- eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Minoritetsandelen av det deleide datterselskapet Oslo og Akershus Trafikkservice AS er tatt inn i resultatet som «Minoritetsandel av resultatet».