Ruters økonomi

Ruter har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at Oslo kommune og Viken fylkeskommune når sine mål for samferdselspolitikken.

Morselskapet Ruter As hadde i 2021 driftsinntekter på 10 352 millioner kroner og et resultat på 68 millioner kroner. Driftsinntektene i konsernet, som også omfatter Konsentra AS, OATS AS, Persveien Eiendom 1 AS, Persveien 23 AS, Persveien 34/36 ANS og de sovende selskapene Trafikanten AS, AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s, var 10 361 millioner kroner. Av morselskapets driftsinntekter utgjør billettinntekter og salg av tjenester til Oslo kommune og Viken fylkeskommune henholdsvis 2 766 millioner kroner, 2 432 millioner kroner og 959 millioner kroner. I tillegg kommer statlige kompensasjon for økonomiske konsekvenser av koronapandemien på 2 257 millioner kroner.

Salg av tjenester til Oslo kommune og Viken fylkeskommune finansierer 32,7% av kollektivtransporten i regionen. Statlig kompensasjon for økonomiske konsekvenser av koronapandemien utgjør 21,8%. Inklusiv driftsdelen av Oslopakke 3 og den statlige belønningsordningen finansieres 64,4% med fylkeskommunale og statlige midler.

De samlede driftskostnadene for morselskapet var på 10 302 millioner kroner. Av dette utgjør 9 133 millioner kroner kostnader til tjenestekjøp og rutedrift. Konsernets driftskostnader utgjør 10 319 millioner kroner. De økonomiske resultatene er for øvrig fyldig omtalt i styrets årsberetning.

Utvikling tilskudd 2000-2021