Bestillingstransport

Etter flere år med pilotering av ulike bestillingstransporttjenester, ser vi nå på muligheten for å kombinere fleksibel bestillingstransport med det ordinære, faste rutenettverket. En omstilling til ny normal vil kreve mer fleksible tjenester, og fleksibel bestillingstransport vil være en av flere muligheter for å møte nye behov for transport.

Fleksibel bestillingstransport som en del av ny normal

Gjennom 2021 har vi jobbet for å forbedre kvaliteten på bestillingstransport. Vi har innhentet ny kunnskap og sett på sammenhenger mellom ulike kundebehov. Med bruk av ny teknologi har vi mulighet til å utnytte eksisterende kjøretøysflåte til fleksibel transport over et større geografisk område. Vi tror at områdedekkende bestillingstransport vil kunne gi kundene et fleksibelt mobilitetstilbud som bedre imøtekommer reisebehovene i en ny hverdag. Som en del av arbeidet mot ny normal har vi også testet ut bestillingsløsninger for selvkjørende kjøretøy i Ski, samt videreutviklet Aktivitetstransport som konsept.

Pilot Nes

I 2021 har vi videreutviklet fleksible bestillingstransporttjenester og prøvd dem ut på nye målgrupper. Pilot Nes startet opp som et initiativ til å teste ut en bestillingstransport for eldre i spredtbebygde strøk. Piloten er et samarbeidsprosjekt mellom Ruter, Viken fylkeskommune, Nes kommune og EU sitt forskningsprosjekt Response. Med endrede reisevaner som en konsekvens av pandemien, og færre reisende i spredtbebygde strøk, ble piloten i 2021 utvidet til å inkludere alle målgrupper, samt det å kjøre videregåendeelever hjem fra skolen. I tillegg ble tre ordinære bestillingslinjer midlertidig innstilt for å teste ut områdedekkende bestillingstransport som et verktøy i overgang til ny normal. Våre umiddelbare erfaringer fra Pilot Nes viser at et fleksibelt bestillingstransporttilbud for alle fungerer godt i spredtbebygde områder, men vi har fortsatt mer igjen å lære for å kunne utvikle tjenesten til å bli mer økonomisk bærekraftig. 

Ruter har i løpet av 2021 bidratt med innsikt til EU-prosjektet Response. I Response samarbeider Ruter med andre aktører innen kollektivtransport og utdanningsinstitusjoner i flere europeiske land, for å utvikle bærekraftige transporttjenester i spredtbygde områder. Som en del av prosjektet, har Ruter publisert rapporten «Innovation process for on-demand transport». Rapporten beskriver innsikt og læring Ruter har fått ved å pilotere ulike målgruppetilpassede bestillingstransportjenester. Rapporten har allerede blitt brukt som grunnlag for å starte opp en pilot på bestillingstransportpilot i Saareema, Estland. 

Statistikk fra pilotens ni måneder med drift

Antall turer: 5 068
Antall kunder: 350
Produktivitet: 1,13 turer per time 

Aldersvennlig transport

I 2021 ble Aldersvennlig transport utvidet til Bydel Alna og Bydel Bjerke. I tett samarbeid med Oslo kommune har dette pilotprosjektet blitt drevet videre gjennom 2021, med nye læringsmål og ytterligere tjenesteutvikling. Vi har hatt økt søkelys på bruk av bestilling gjennom app og vi har åpnet opp for muligheten til å kjøre på tvers av alle de seks bydelene som har tilbudet. Fra mai 2021 ble det også mulig å benytte Aldersvennlig transport for reiser til og fra Sørkedalen, Solemskogen og Maridalen.

Disse endringene har blitt svært godt tatt imot, og selv under pandemien har piloten i løpet av 2021 nådd nye rekorder i antall turer og nye kunder. Dette fører til at produktivtiten for tjenesten øker, og at kostnaden per tur stadig synker. I 2021 mottok Oslo kommune «Leve hele livet»- prisen for sitt arbeid for en aldersvennlig by, og Aldersvennlig transport ble trukket frem som et verdsatt tiltak blant Oslos eldre.

Antall turer

63 170

Unike brukere

2 719

Produktivitet

2,63

Andel samkjørte turer

22%

Reiselengde

4,3

«Det er så fint at man kan ringe og så stiller den seg rett utenfor porten her; så tar man den dit man skal – av og til kan man sitte på en liten utflukt og nyte en god samtale. Det er en riktig flott tjeneste.»

Kunde – Kvinne, 70-85 år

video_player