Transportørkontrakter og prisavtaler

Tildeling av busskontrakt Indre by i 2021 er et viktig bidrag til at kollektivtrafikken i Oslo blir utslippsfri innen utgangen av 2023.

Ruter gjør årlige anskaffelser for om lag 10 milliarder kroner. Variasjonene mellom ulike typer anskaffelser og kontrakter er stor, og vi skiller mellom transportørkontrakter (buss, spesialtransport, trikk, T-bane og båt), prissamarbeid (eksempelvis Vy-tog og flybuss)administrative kontrakter (eksempelvis IT, billettkontroll, piloter, konsulenter og kontorutstyr) og piloter (nye mobilitetsformer). Transportørkontraktene og prissamarbeidet utgjør rundt 9,2 milliarder kroner. Kontrakter og avtaler inngås gjennom konkurranser og direkte kjøp. Anskaffelser gjennomføres etter Ruters anskaffelsesstrategi – Bærekraftig bevegelsesfrihetProsessen for inngåelse av kontrakter og avtaler er regulert ut fra lover, forskrifter og internt regelverk. 

Sikkerhet for både passasjerer, førere og medtrafikanter er høyt prioritert i Ruters anskaffelser.

Dagens buss-, båt-, og spesialtransportkontrakter er konkurranseutsatt og i hovedsak bruttokontrakter. Dette innebærer at kontraktene godtgjøres for gjennomført produksjon og kapitalkostnader på materiell. I tillegg er det knyttet kvalitets- og inntektsincitament på inntil 10 prosent av kontraktens verdi. 

I desember 2021 tildelte Ruter kontrakter for busstjenester for Oslo sin bytrafikk for ruteområdene Indre by, nord-sør og Indre by, og øst-vest, med oppstart april 2023 til Unibuss. Kontraktslengden er satt til 10 + 4 år. Kontraktene har en total kontraktsverdi på henholdsvis 2,47 milliarder og 4,74 milliarder kroner. Fra oppstart vil 100 prosent av bussflåten være utslippsfri. De 180 nye leddelbussene vil bidra til renere lokal luft, mindre støy og bedre komfort.

Ruter påvirker markedet gjennom innovative offentlig anskaffelser som fremmer grønn vekst og bærekraft.

Transportørkontrakter og prisavtaler i Ruter

Det ble også inngått kontrakter for spesialtransport for Follo og TT-tjenesten i Oslo i 2021 med oppstart i 2022. Årlig kontraktsverdi totalt for kontrakter inngått for spesialtransporten her var på om lag 350 millioner kroner.  

Kontrakter for drift av T-bane og trikk er ikke konkurranseutsatt. Sporveien tildeles disse kontraktene direkte i henhold til en målbasert avtalemodell. Avtalen inkluderer infrastrukturen og bygger på felles mål, suksessfaktorer og styringsindikatorer som systematisk følges opp. 

Transportørkontrakter og prisavtaler

Ruter inngår også avtaler om billettsamarbeid, for å tilby kundene en kollektiv reisemulighet i områder hvor Ruter ikke har etablert et eget tilbud. I disse områdene inngås det avtaler om bruk av Ruters priser og billetter med bussoperatører som allerede har kommersielle busslinjer i området. 

For å sikre at kundene kan reise sømløst i hele Ruters område inkludert med tog, har Ruter en samarbeidsavtale med Vy. En samarbeidsavtale som innebærer at reisende på buss, trikk, T-bane, båt og tog reiser på Ruters priser og billetter i Oslo og Akershus.  Avtale med Vy innebærer at inntektene blir fordelt etter hvilke selskap reisen blir gjennomført med. Vy blir i tillegg kompensert for differansen mellom Ruters priser og Vys nasjonale priser.

Transportørkontrakter og prisavtaler i Ruter
Foto: Ruter As / Nucleus AS, Erland Skui

Busskontrakter

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet Årlig kontraktsum Kontraktperiode Opsjoner
Operatør MNOK 2021 Oppstart Avsluttes Gjenstående år
RuterBy
Busstjenester Oslo Syd Unibuss 390,7 02.10.2011 08.01.2022 0
Busstjenester Oslo Vest 2012 Nobina 319,3 07.10.2012 15.04.2023 0
Busstjenester Oslo Nord-øst 2013 Norgesbuss 179,9 05.10.2014 Medio desember 2023 0
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Ruteområde Østensjø Unibuss 182,2 16.08.2015 Medio desember 2023 1 år, 6 mnd.
Busstjenester Linje 25 2017 Nobina 69,1 02.04.2017 Primo april 2023 0
Busstjenester Indre by 2017 Unibuss 408,0 02.04.2017 15.04.2023 0
RuterRegion
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Ruteområde Drøbak Norgesbuss 101,8 21.06.2015 ultimo juni 2025 0
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Ruteområde Nesodden Nobina 80,6 21.06.2015 ultimo juni 2025 0
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Ruteområde Ski Nobina 141,4 21.06.2015 ultimo juni 2025 0
Busstjenester Vestby 2015 Nobina 43,5 21.06.2015 ultimo juni 2025 0
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog Norgesbuss 256,1 29.06.2019 ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 2 Lillestrøm, Sørum og Fet Nobina 382,8 29.06.2019 ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 3 Aurskog-Høland Vy Buss 75,4 29.06.2019 ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 4 Eidsvoll og Årnes Vy Buss 153,4 29.06.2019 ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 5 Gjerdrum og Nannestad Vy Buss 144,6 29.06.2019 ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk Vy Buss 70,3 29.06.2019 ultimo juni 2027 3
Busstjenester Ruters vestregion 2020 Ruteområde 1 Vestre Aker og Østre Bærum Unibuss 186,2 28.06.2020 ultimo juni 2028 3
Busstjenester Ruters vestregion 2020 Ruteområde 2 Lommedalen og Vestre Bærum Unibuss 240,0 28.06.2020 ultimo juni 2028 3
Busstjenester Ruters vestregion 2020 Ruteområde 3 Asker Vy Buss 235,7 28.06.2020 ultimo juni 2028 3
Avvikstransport (benyttes i hele Ruters område) 3
Rammeavtale busstjenester 2020 Nobina, VyBuss, Unibuss, Norgesbuss, OsloBuss, Schaus Buss, Jenssen Turbusstransport, Busscharter.no, Oslo Taxibuss og Minibuss 24/7. 12,9 01.09.2020 01.09.2023 5
Beredsskapsbusser
Beredskapsbusser 2017 Unibuss 7,5 01.09.2017 31.08.2022 3
Innsatsbusser 2020 pakke a Unibuss 6,6 09.11.2020 08.11.2022 2
Innsatsbusser 2020 pakke b Unibuss 4,4 09.11.2020 08.11.2022 2
Innsatsbusser 2020 pakke c Schaus Buss 1,5 09.11.2020 08.11.2022 2

Spesialtransport

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet Årlig kontraktsum Kontraktperiode Opsjoner
Operatør MNOK 2021 Oppstart Avsluttes Gjenstående år
Minibusstjenester Follo 2015 Oslo Taxibuss 17,1 01.08.2015 31.07.2022 0
Minibusstjenester Follo 2015 Minibuss 24/7 31,4 01.08.2015 31.07.2022 0
Minibusstjenester Romerrike 2016 Delområde 2 Minibuss 24/7 18,5 01.08.2017 31.07.2023 0
Minibusstjenester Romerrike 2016 Delområde 1 og 2 Taxus Akershus 84,0 01.08.2017 31.07.2023 0
Minibusstjenester Område Vest Delområde A Norgesbuss 13,6 01.08.2019 31.07.2024 1
Minibusstjenester Område Vest Delområde B Oslo Taxibuss 23,8 01.08.2019 31.07.2024 1
Minibusstjenester Område Vest Delområde C og D Minibuss 24/7 45,9 01.08.2019 31.07.2024 1
Resttransport
Resttransporttjenester Område Follo Deloppdrag A, B, C og D 2018 Follo Taxi 8,7 20.08.2018 31.07.2022 0
Resttransporttjenester Romerike, Asker, Bærum og Timesinnleide biler Nedre Romerike 2019 Taxus Akershus, Taxi Romerike, Hurum & Røyken Taxi 10,0 01.08.2019 31.07.2023 0
Resttransporttjenester Romerike, Asker, Bærum og Timesinnleide biler Nedre Romerike 2019 Taxus Akershus 35,7 01.08.2019 31.07.2023 0
Resttransporttjenester Romerike, Asker, Bærum og Timesinnleide biler Nedre Romerike 2019 Taxi Romerike 13,1 01.08.2019 31.07.2023 0

Prisavtaler

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet Årlig kontraktsum Kontraktperiode Opsjoner
Operatør MNOK 2021 Oppstart Avsluttes Gjenstående år
Prisavtale Helsfyr - Oslo Lufthavn 2018 Norgesbuss 0,3 01.11.2018 01.11.2022 0
Linje 121 og 126 Innlandet fylkeskommune 0,2 02.01.2019 Løpende med 1 mnd oppsigelsesrett N/A
Linje 71 og 200 Brakar 5,1 01.01.2013 Løpende med 12 mnd oppsigelsesrett N/A

Tilrettelagt transport (TT)

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet Årlig kontraktsum Kontraktperiode Opsjoner
Operatør MNOK 2021 Oppstart Avsluttes Gjenstående år
Drosjetransport fritidsreiser i TT-tjenesten Norgestaxi, Oslo Taxi, Christiania Taxi 126,8 01.01.2018 10.01.2022 0
Spesialbiltransport i TT-tjenesten Oslo Taxibuss 90,0 01.07.2017 01.08.2021 0
Samkjørt drosjetransport i TT-tjenesten Norgestaxi 21,6 01.07.2017 10.01.2022 0
Direktebestilt drosjetransport i TT-tjenesten Oslo Taxibuss 27,1 01.07.2017 10.01.2022 0
Spesialbil TT-tjenesten Oslo 2021 Pakke 1 Goe Bussa 35,0 01.08.2021 01.10.2022 0
Spesialbil TT-tjenesten Oslo 2021 Pakke 2 og 3 Oslo Taxibuss 51,0 01.08.2021 01.10.2022 0

Kontrakter for t-bane og trikk

Direkte anskaffelser på t-bane og trikk Årlig kontraktsum Kontraktperiode Opsjoner
Operatør MNOK 2021 Oppstart Avsluttes Gjenstående år
Oslo T-banenett Sporveien T-bane 1717,9 01.01.2021 21.12.2024 N/A
Oslo trikkenettet Sporveien Trikk 1047,9 02.01.2019 21.12.2024 N/A

Fergetransport

Geografisk område Årlig kontraktsum Kontraktperiode Opsjoner
Operatør MNOK 2021 Oppstart Avsluttes Gjenstående år
Båttjenester Oslo-Nesodden (B10) Norled 176,7 01.07.2009 30.06.2034 0
Båttjenester Oslo-Vollen (B20) Norled 176,7 01.07.2009 30.06.2024 5+5
Båttjenester Oslo-Nesodden vestside (B11, B21, B22) Norled 176,7 01.07.2009 30.06.2024 5+5
Båttjenester øytrafikken i Oslo (B1-4) Oslo-Fergene 47,9 01.03.2014 31.10.2021 Avsluttet
Båttjenester Indre Oslofjord 2021 Boreal 50,8 01.11.2021 30.06.2034 10 år og 4 måneder

Kontrakter inngått i 2020 og 2021 med oppstart 2022 eller senere

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet Årlig kontraktsum Kontraktperiode Opsjoner
Operatør MNOK 2021 Oppstart Avsluttes Gjenstående år
Transporttjenester Oslo sør 2021 Norgesbuss 306,4 09.01.2022 Primo oktober 2031 2
Transporttjenester Oslo Indre by 2023 ruteområde 1 - nord-sør Unibuss 188,5 16.04.2023 23.04.2033 4
Transporttjenester Oslo Indre by 2023 ruteområde 2 - øst-vest Unibuss 358,5 16.04.2023 23.04.2033 4
Minibuss- og personbiltjenester Follo 2022 Deloppdrag A Unibuss Tur 5,0 01.08.2022 31.07.2027 3
Minibuss- og personbiltjenester Follo 2022 Deloppdrag B Oslo Taxibuss 20,0 01.08.2022 31.07.2027 3
Minibuss- og personbiltjenester Follo 2022 Deloppdrag C Oslo Taxibuss 14,4 01.08.2022 31.07.2027 3
Minibuss- og personbiltjenester Follo 2022 Deloppdrag D Oslo Taxibuss 4,5 01.08.2022 31.07.2027 3
Minibuss- og personbiltjenester Follo 2022 Deloppdrag E Oslo Taxibuss 9,9 01.08.2022 31.07.2027 3
Minibuss- og personbiltjenester Follo 2022 Deloppdrag F Oslo Taxibuss 3,7 01.08.2022 31.07.2027 3
Minibuss- og personbiltjenesten TT-tjenesten Oslo 2022 Deloppdrag A Minibuss 24/7 18,9 01.10.2022 31.07.2026 2
Minibuss- og personbiltjenesten TT-tjenesten Oslo 2022 Deloppdrag B Minibuss 24/7 37,6 01.10.2022 31.07.2026 2
Minibuss- og personbiltjenesten TT-tjenesten Oslo 2022 Deloppdrag C Minibuss 24/7 12,8 01.10.2022 31.07.2026 2
Minibuss- og personbiltjenesten TT-tjenesten Oslo 2022 Deloppdrag D Oslo Taxibuss 6,2 01.10.2022 31.07.2026 2
Forhåndsbestilt drosje TT-tjenesten Oslo 2022 Deloppdrag A Norgestaxi 13,1 10.01.2022 31.07.2025 3
Forhåndsbestilt drosje TT-tjenesten Oslo 2022 Deloppdrag B Oslo Taxi 16,0 10.01.2022 31.07.2025 3
Direktebestilt drosje TT-tjenesten Oslo 2022 Oslo Taxi 33,1 10.01.2022 01.07.2025 3
Fritidsreiser drosje TT-tjenesten Oslo 2022 Follo Taxi, Norgestaxi, Oslo Taxi 160,0 10.01.2022 31.07.2025 3